9. 7. 2020  1:11 Lujza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-SVET - Svetelná technika (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-SVET
Názov predmetu:
Svetelná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
absolvovanie cvičení a odovzdanie zadaní 40 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je umožniť študentom získať prehľad o svetelnej technike, spoznať princípy svetelných zdrojov, svietidiel a ich aplikácii v osvetľovacích sústavách. Na konkrétnych osvetľovacích sústavách si overiť parametre osvetlenia a vykonať vlastný svetelnotechnický návrh s rešpektovaním zásad racionalizácie a úspor elektrickej energie v osvetľovaní.
 
Stručná osnova predmetu:
Veličiny a jednotky svetelného žiarenia.
Snímače žiarenia. Svetelnotechnické veličiny a jednotky.
Teplotné svetelné zdroje. Žiarovky.
Výbojové svetelné zdroje. 2x
Svietidlá a ich komponenty. 2x
Meranie svetelno-technických veličín.
Svetelnotechnický projekt, základné výpočty.
Základy osvetľovania interiérov a exteriérov. 3x
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŠPAROVSKÝ, D. -- SMOLA, A. Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov. Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2011. 262 s. ISBN 978-80-8106-046-5.
DECUSATIS, C. OSA/AIP, Handbook of Applied Photometry. New York: OSA a Springer - Verlag, 1997. 463 s. ISBN 1-56396-416-3.
DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8076-063-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 106

ABC
D
E
FX
21,7 %
24,5 %
34,0 %
15,1 %
4,7 %0 %
Vyučujúci:
Mgr. Roman Dubnička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2016
Schválil:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 24. 10. 2016.

Typ výstupu: