5. 6. 2020  19:09 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-TVN - Technika vysokých napätí (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-TVN
Názov predmetu:
Technika vysokých napätí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Cvičenia:
- 100 % účasť na laboratórnych cvičeniach
- absolvovať písomný test o „Bezpečnosti a ochrane zdravia v priestoroch LVN“ s úspešnosťou
min. 80 %. Test možno 1 krát opakovať
- cvičenia sa uskutočňujú 1 krát za dva týždne, riešia vždy 2 laboratórne úlohy
- každou úlohou je potrebné absolvovať test z látky s úspešnosťou min. 60 %
- z riešenej úlohy je potrebné vypracovať referát
- hodnotenie každej úlohy max. 2 body za test + 2 body za referát
- celkové hodnotenie pod 20 bodov je neprípustné a nebude udelený zápočet
Skúška:
• max. 60 bodov = 6 otázok za 10 bodov.
• písomná príprava max. 2 hodiny + ústne doskúšanie
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti pre prácu s vysokým napätím na posudzovanie a hodnotenie javov vznikajúcich pri prevádzke vn systémov
 
Stručná osnova predmetu:
Meranie vrcholových a okamžitých hodnôt napätí
Deliče napätia, (odporový, kapacitný, pre meranie impulzných napätí), izolátorové reťazce, kapacitný menič napätia
Mapovanie elektrostatických polí grafickými a výpočtovými metódami, experimentálne metódy
Zdroje vysokých striedavých napätí, rezonančné zdroje vysokých striedavých napätí
Zdroje impulzov (napäťový, prúdový), princíp a schémy impulzných generátorov
Zdroje vysokých jednosmerných napätí, základné schémy, princípy činnosti, použiteľnosť
Výboje v plynoch a vo vákuu, teória výstavby, primárne, sekundárne a deionizačné pochody, výboje v homogénnom a nehomogénnom elektrickom poli, Paschenov zákon
Korónový výboj, teória výstavby, vlastnosti, straty, tlmenie prepäťových vĺn, odlučovače a ich využitie
Preskok v silne nehomogénnom poli, bariéry a ich pôsobenie, vysokotlakový oblúk
Atmosférické výboje, teória vzniku, ochranné pásmo zemniacich lán, uzemnenie stožiarov.
Ochrana proti prepätiam, princípy činnosti, druhy zvodičov prepätí, ochranná vzdialenosť, koordinácia izolácie.
Impulzné javy vo vinutí elektrických strojov, prieraz v tuhých izolantoch, teória čiste elektrického a tepelného prierazu, výboje v kvapalinách.
Čiastkové výboje, terminológia, teória vzniku, meranie čiastkových výbojov, povrchové výboje
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠANDRIK, P. Technika vysokých napätí. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 178 s. ISBN 80-227-2137-9.
ABDEL-SALAM, M. -- ANIS, H. -- EL-MORSHEDY, A. -- RADWAN, R. High-voltage engineering: Theory and practice. Boca Raton : CRC Press, 2000. 725 s. ISBN 0-8247-0402-9.
KHALIFA, M. High-voltage engineering: Theory and practice. New York : Marcel Dekker, 1990. 524 s. ISBN 0-8247-8128-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 119

ABCDEFX
7,6 %
21,8 %
27,7 %
26,1 %16,8 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Attila Kment, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 4. 2016
Schválil:
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 04. 2016.

Typ výstupu: