9. 7. 2020  1:15 Lujza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-DIS - Diagnostika izolačných systémov (FEI - LS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-DIS
Názov predmetu:
Diagnostika izolačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach 100 %, absolvovanie priebežného testu: 40 b
Písomná záverečná skúška: 60 b
92-100 bodov A, 83-91 B, 74-82 C, 65-73 D, 56-64 E, 0-55 FX
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti z oblasti diagnostiky izolačných systémov elektrických zariadení, priblížiť metodiku získavania diagnostických veličín a spôsoby ich vyhodnocovania, možnosti fyzikálnej interpretácie, tvorbu a využitie expertných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Druhy izolačných systémov, možnosti monitorovania ich stavu, Technické požiadavky na zdroje a meracie zariadenia, Diagnostika ochranných a pracovných pomôcok, zvodičov prepätia, prístrojových transformátorov, výkonových transformátorov a točivých strojov, Znalostné databázy, stavba expertných systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MENTLÍK, V. -- PIHERA, J. -- POLANSKÝ, R. -- PROSR, P. -- TRNKA, P. Diagnostika elektrických zařízení. Praha : BEN - technická literatura, 2008. 439 s. ISBN 978-80-7300-232-9.
MENTLÍK, V. Dielektrické prvky a systémy. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 235 s. ISBN 80-7300-189-6.
RYAN, H. High voltage engineering and testing. UK: Herts/Institution of Electrical Engineers, 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 43

A
B
C
D
E
FX
2,3 %
14,0 %20,9 %
46,5 %
16,3 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Attila Kment, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 4. 2016
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 04. 2016.

Typ výstupu: