5. 6. 2020  17:19 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELINST - Elektrické inštalácie (FEI - LS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ELINST
Názov predmetu:
Elektrické inštalácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie semestrálneho projektu, bodové hodnotenie teória/cvičenia = 50/50, minimálny počet z cvičení 20 b., minimálny počet z teórie 20 b., minimálny súhrnný počet bodov z teórie a cvičení daný spodnou hranicou hodnotenia E
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky o elektrických inštaláciách v rôznych druhoch objektov vrátane návrhu, montáže a prevádzky. Študenti sa naučia vypracovať projekt elektroinštalácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Dimenzovanie a istenie vedení. Elektrická prípojka. Hlavné vedenia a koncové obvody. Elektrické inštalácie v zvláštnych podmienkach a aplikáciách. Vonkajšia a vnútorná ochrana pred bleskom a prepätiami. Elektroinštalačný materiál a montážne technológie. Inštalácie oznamovacej a informačnej techniky. Elektrické inštalácie vn nad 1 kV a priemyselné elektroinštalácie. Inteligentné elektroinštalácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŠPAROVSKÝ, D. ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2013. 458 s. ISBN 978-80-8106-0588.
SEIP, G G. Electrical installations handbook. Munich : Publicis MCD Verlag, 2000. 728 s. ISBN 3-89578-061-8.

Odporúčaná:
GAŠPAROVSKÝ, D. Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie. Komplexné spracovanie problematiky elektrotechnických a telekomunikačných inštalácií v budovách: Základné dielo. Stav - marec 2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2011. 1250 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

A
B
C
D
EFX
3,3 %
14,4 %
41,1 %
23,3 %16,7 %1,2 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 4. 2016
Schválil: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 04. 2016.

Typ výstupu: