21. 9. 2019  13:32 Matúš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELMAT - Elektrotechnické materiály (FEI - LS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ELMAT
Názov predmetu: Elektrotechnické materiály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinný), 4. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 4. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 4. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach, absolvovanie priebežného testu: 30 b
Písomná záverečná skúška: 70 b
92-100 bodov A, 83-91 B, 74-82 C, 65-73 D, 56-64 E, 0-55 FX
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí z oblasti materiálov a materiálových štruktúr pre elektrotechniku a o podstate fyzikálnych vlastností a dejov v materiáloch. Študenti sa oboznámia a získajú znalosť o materiáloch používaných v elektrotechnike, ich vlastnostiach (vplyvoch na vlastnosti) a aplikáciách (vodivé, polovodivé, dielektrické a izolačné, magnetické materiály).
 
Stručná osnova predmetu:
V predmete sú študentom poskytované nasledovné informácie o štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach látok orientované na materiály pre elektrotechniku: Chemické väzby a štruktúra tuhých látok. Energetická pásmová schéma elektrónov, voľné elektróny a elektrická vodivosť. Voľné a viazané nosiče elektrického náboja. Polovodiče, izolanty, kovy, magnetické materiály. Objasnenie fyzikálnej podstaty dejov a javov, ktoré sa odohrávajú v materiáloch používaných v elektrotech¬nickom priemysle. Vplyv rozličných vonkajších činiteľov (elektrické a magnetické pole, svetlo, teplo, tlak a pod.) na vlastnosti materiálov. Trendy vo vývoji materiálov, moderné materiály a moderné aplikácie.
Predmet poskytuje poznatky aj z oblasti aplikácie materiálov v elektronických a silnoprúdových prvkoch a zariadeniach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POKHAREL, B P. -- KARKI, N R. Electrical engineering materials. Oxford : Alpha Science International, 2007. 214 s. ISBN 978-1-84265-297-8.
OLACH, O. -- MILOVSKÁ, S. Elektrotechnické materiály. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 147 s. ISBN 80-227-2011-9.
MIKLOŠ, P. -- ŠÁLY, V. -- OLACH, O. -- MILOVSKÁ, S. -- LELÁK, J. -- KOPČA, M. -- GRUSKOVÁ, A. Elektrotechnické materiály: Návody na cvičenie. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 257 s. ISBN 80-227-1748-7.
Elektrotechnické materiály. Bratislava : Alfa, 1978. 604 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 232

ABCDEFX
12,5 %13,8 %16,8 %18,1 %34,5 %4,3 %
Vyučujúci: Ing. Vladimír Ďurman, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Perný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2016
Schválil: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 04. 2016.

Typ výstupu: