5. 6. 2020  19:23 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-OZE - Obnoviteľné zdroje energie (FEI - LS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-OZE
Názov predmetu:
Obnoviteľné zdroje energie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 testy spolu za 15 bodov a 1 semestrálna práca, spolu za 40 bodov. Za skúšku študent získa 65 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu budú schopní samostatne vysvetliť princípy obnoviteľných zdrojov energie (slnečná a vodná energia, energia vetra a mora, geotermálna energia, energia z biomasy). Budú oboznámený s termonukleárnou fúziou a vodíkovou energetikou ako aj spôsobmi výroby, prenosu a akumulácie elektriny z obnoviteľných zdrojov. Budú schopní analyzovať problematiku OZE v kontexte energetickej politiky EU a SR. Oboznámia so sa softvérmi pre výpočet energetickej bilancie OZE a hodnotenia ekonomického hľadiska.
 
Stručná osnova predmetu:
Trendy rozvoja svetovej energetiky s dôrazom na OZE. Využívanie OZE: vodná energia, energia oceánov a morí, veterná energia (onshore a offshore inštalácie, veterné farmy, konštrukcie rôznych druhov veterných elektrární, Betzov limit), biomasa (zloženie, spôsoby využitia biomasy na energetické účely), slnečná energia (fototermálna a fotovoltická premena). Akumulácie energie (vodíkové hospodárstvo a palivové články).Termojadrová fúzia. Energetická politika a energetická koncepcia štátu vo vzťahu k OZE, vplyv OZE na cenu EE.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SORENSEN, B. Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects. San Diego : Academic Press, 2004. 928 s. ISBN 978-0-12-656153-1.
ROBYNS, B. -- DAVIGNY, A. -- FRANCOIS, B. -- HENNETON, A. -- SPROOTEN, J. Electricity Production from Renewable Energies. London : ISTE, 2012. 310 s. ISBN 978-1-84821-390-6.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. Obnoviteľné zdroje energie 1: Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Pezinok : Renesans, 2007. 171 s. ISBN 978-80-969777-0-3.
JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. -- MICHALÍK, M. -- BINDZÁR, M. Renewable Energy Sources 1: Technologies for a Sustainable Future. Pezinok : Renesans, 2009. 184 s. ISBN 978-80-89402-05-2.
JANÍČEK, F. Renewable energy sources 2. Pezinok: Renesans, 2010.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 211

A
BCDE
FX
24,6 %18,5 %16,1 %
19,4 %
18,0 %3,4 %
Vyučujúci:
prof. Ing. František Janíček, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Kubica, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 2. 2017
Schválil:
prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 17. 02. 2017.

Typ výstupu: