5. 6. 2020  18:53 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELSEL - Elektrické systémy elektrární (FEI - LS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ELSEL
Názov predmetu:
Elektrické systémy elektrární
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, spracovanie elaborátov z praktických a výpočtových cvičení, z ktorých je možné získať spolu 40 bodov. Tieto body sa započítajú ku bodom zo skúšky, z ktorej je možné získať max. 60 bodov. Pre získanie výsledného hodnotenia z predmetu - A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Skúška je písomná, no skúšajúci môže skúšku rozšíriť o ústne doskúšanie, na základe ktorého môže upraviť výsledok skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa zorientuje v elektrotechnických značkách, v čítaní a vzájomnej transformácii a nadväznosti jednotlivých typov elektrických schém. Osvojí si pojmy a základné typy riešení jednotlivých častí elektrickej časti elektrární. Naučí sa riešiť principiálny návrh hlavnej schémy elektrárne – schéma vyvedenia výkonu, dimenzovanie vyvedenia výkonu, zapúzdrený vodič, uzol generátora, typické zapojenia elektrických staníc elektrární, návrh napájania elektrických pohonov, zdroje a spôsoby zabezpečenia vlastnej spotreby, systémy zabezpečeného napájania, dieselagregáty, meniče a akumulátorovne, meranie, regulácia a ochrany v elektrárňach a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Elektrické značky a schémy v dokumentácii elektrární,
2) Elektrické generátory (princíp, typy, budenie, chladenie),
3) Elektrické generátory (dimenzovanie vývodu, zapúzdrený vodič, uzol generátora, meniče)
4) Blokové transformátory, odbočkové transformátory vlastnej spotreby, transformátory spoločnej vlastnej spotreby (princíp, konštrukcia, typy, parametre),
5) Elektrické stanice a elektrické siete - typy, vyhotovenia, zapojenia, voľba napätia, počtu vývodov,
6) Vlastná spotreba elektrární – typické prístroje, stroje a zariadenia zaradené do vlastnej spotreby jadrových elektrární, ich kategorizácia a parametrizácia, predurčenie napäťových pomerov
7) Vlastná spotreba elektrárne – spoločná, bloková, systémy a kategórie zabezpečeného napájania
8) Vlastná spotreba elektrárne – návrh napájania el. pohonov – podmienky pre rozbeh
9) Diesel agregáty – požiadavky, vlastnosti, konštrukcia, palivové, olejové, vzduchové hospodárstvo, chladenie, štartovanie, zaťažovanie,
10) Akumulátorovne – normatívne požiadavky, akumulátory, nabíjače, striedače, diagnostika, charakteristiky, cyklovanie, kapacita
11) Ochrany jednotlivých elektrických zariadení jadrovej elektrárne
12) Diagnostika elektrických zariadení jadrovej elektrárne
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WOOD, A J. -- WOLLENBERG, B F. Power generation, operation, and control. New York : John Wiley & Sons, 1996. 596 s. ISBN 0-471-58699-4.
DARUĽA, I. -- HORNÍK, V. -- MARKO, Š. Elektrárne 2: Elektrická časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 291 s. ISBN 80-227-0391-5.
DARUĽA, I. -- TKÁČ, J. Výroba elektrickej energie. Košice : Mercury - Smékal, 2003. 112 s. ISBN 80-89061-64-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

A
B
C
D
E
FX
18,8 %
25,0 %
25,0 %
15,6 %
15,6 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Pípa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 4. 2016
Schválil:
doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 19. 04. 2016.

Typ výstupu: