5. 6. 2020  19:29 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DSPROJ - Distribučné siete a projektovanie (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-DSPROJ
Názov predmetu:
Distribučné siete a projektovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú odovzdávať dve semestrálne práce, spolu za 40 bodov. Za skúšku študent získa 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý za referáty získa menej ako 10 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať komplexný prehľad z problematiky budovania a prevádzky distribučných sietí. Predmet predstavuje problematiku distribučných sietí od procesu prípravy a projektovania až po proces realizácie. Absolvent predmetu bude oboznámený s parametrami prvkov a princípmi fungovania distribučných sietí. Študent po absolvovaní predmetu bude schopný samostatne riešiť problematiku v oblasti projektovania distribučných sietí s ohľadom na ich bezpečnú prevádzku a hospodárnosť.
 
Stručná osnova predmetu:
Legislatívny rámec projektovania a technická normalizácia v elektroenergetike. Odborná spôsobilosť a výkon profesie projektanta. Štruktúra a skladba projektovej dokumentácie. Nároky na distribučné siete a určovanie parametrov distribučných sietí. Dimenzovanie v distribučných sieťach. Príprava a realizácia elektrického distribučného systému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAKERVI, E. -- HOLMES, E. Electricity distribution network design. Herts : Peter Peregrinus, 1995. 325 s. ISBN 0-86341-308-0.
KUBÍK, K. -- ŠŤASTNÝ, V. -- MATONOHA, K. -- KREMNIČAN, K. -- RAJCZY, Ľ. Elektrifikácia obytných súborov. Bratislava : Alfa, 1976. 477 s.
HORÁK, K. Výpočet elektrických sití. Praha : SNTL, 1980. 307 s.
JANÍČEK, F. -- ARNOLD, A. -- ŠEDIVÝ, J. -- ŠULC, I. -- CERMAN, A. -- PETREK, P. Elektrické stanice. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 189 s. ISBN 978-80-227-3678-7.
SIOSHANSI, F P. Smart Grid: Integrating Renewable, Distributed & Efficient Energy. Waltham : Elsevier Inc., 2012. 510 s. ISBN 978-0-12-386452-9.
BURKE, J J. Power distribution engineering: Faundamentals and applications. New York : Marcel Dekker, 1994. 356 s. ISBN 0-8247-9237-8.

Odporúčaná:
GORAN, T.: Electric Power Distribution System Engineering, CRC Press, 2007, ISBN: 9781420062007
HORÁK, M.: Systémy chránenia a automatizácie distribučných elektrických sietí 22 kV, PRO, 2012, ISBN 9788089057375
VARGA, L., HLUBEŇ, D.: Meracie metódy v elektroenergetike, PRO, 2011, ISBN: 9788089057269

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 136

AB
C
DEFX
9,6 %
15,4 %26,5 %23,5 %24,3 %
0,7 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Janiga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Lipnický, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny:
2. 5. 2016
Schválil: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 02. 05. 2016.

Typ výstupu: