9. 7. 2020  1:19 Lujza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-FKMET - Fotometria a kolorimetria (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-FKMET
Názov predmetu:
Fotometria a kolorimetria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre udelenie zápočtu je odovzdanie všetkých vypracovaných elaborátov a všetkých protokolov z praktických meraní dosiahnutie min. 20 bodov z 50.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vybudovanie pevných teoretických základov v oblasti svetelnej techniky u študentov s dôrazom na základné poznatky a princípy fotometrie a kolorimetrie. Ďalej umožniť študentom získať komplexné vedomosti z oblasti fotometrických a kolorimetrických meraní so zameraním na presnosť merania a aplikáciu vhodných metód pri meraniach. V prvej polovici semestra sa v rámci prednášok preberajú teoretické princípy fotometrie a kolorimetrie. Získané poznatky sa upevňujú riešením praktických výpočtových a metodických príkladov. V druhej polovici semestra v rámci prednášok sa študenti oboznamujú s teoretickými princípmi meraní v oblasti fotometrie a kolorimetrie. Cvičenia v druhej polovici semestra pozostávajú z praktických meraní v laboratóriu svetelnotechnických zariadení s protokolárnym spracovaním výsledkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálna podstata svetla. Fyzikálne princípy vzniku svetla zákony teplotného žiarenia, elektrického výboja v plyne a luminiscencie, Spektrum,,Rádiometrické veličiny a jednotky, Fotometrické veličiny a jednotky,,Zrak a videnie, podstata a fotometria fotopického, mezopického a skotopického videnia, štandardný fotometrický pozorovateľ CIE,,Interakcia svetla s telesom a prostredím, Priestorové charakteristiky osvetlenia, Oslnenie fyziologická podstata, druhy oslnenia, hodnotiace systémy, zábrana, Kolorimetrické sústavy, Grassmanové zákony, trichromatické súradnice. Kolorimetrické priestory RGB, Yxy, L*a*b*, L*u*v*, Chromatickosť svetla, podanie farieb a jeho hodnotenie, Metrológia, Legislatíva v oblasti metrológie, Základné princípy a metódy merania v oblasti fotometrie a kolorimetrie, Princípy a charakteristiky meracích prístrojov a zariadení, Spektrofotometria vs. integrálna fotometria, Meranie svetelného toku, svietivosti, osvetlenosti a jasu, Meranie priestorových charakteristík osvetlenia, Goniofotometria. Meracie roviny a meranie kriviek svietivosti, Výmenný súborový formát fotometrických údajov LDT, IES súbory, Meranie činiteľa odrazu, priestupu a pohltenia, Spetrálne a integrálne merania, Kolorimetrické merania, Presnosť merania, príčiny chýb, neistoty fotometrických a kolorimetrických meraní.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORŇÁK, P. Svetelná technika. Bratislava: ALFA, 1989. 247 s. ISBN 80-05-00122-3.
GUTOROV, M M. Zbierka príkladov zo svetelnej techniky. Bratislava : Alfa, 1983. 211 s.
DECUSATIS, C. OSA/AIP, Handbook of Applied Photometry. New York: OSA a Springer - Verlag, 1997. 463 s. ISBN 1-56396-416-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A
BC
D
E
FX
0 %
37,5 %43,8 %
12,5 %
6,2 %
0 %
Vyučujúci:
Mgr. Roman Dubnička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2016
Schválil:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 24. 10. 2016.

Typ výstupu: