5. 6. 2020  19:19 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-IEIB - Inteligentné elektrické inštalácie budov (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-IEIB
Názov predmetu: Inteligentné elektrické inštalácie budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 20 bodov a bude sa odovzdávať jedna semestrálna práca za 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študenta s rýchlo sa rozvíjajúcou technológiou inteligentných inštalácií. Vývoj a potreba tejto technológie je umocnená zavádzaním systémov inteligentného merania a budovaním inteligentných sietí. Študent získa vedomosti o aktuálnych aj vytváraných systémoch inteligentných inštalácií, o protokoloch používaných v systémoch inteligentných inštalácií a nadväzujúcich zariadeniach, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku takýchto systémov. V rámci predmetu bude opísaná aj väzba inteligentných inštalácií na spolupracujúce systémy.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky inteligentných elektrických inštalácií ako súčasti elektroinštalácie. Štandardizácia a prehľad systémov inteligentných elektroinštalácií. Špecifikácia zberníc a protokolov. Prenos informácií a komunikačné prvky. Prepojenie inteligentných inštalácií s ďalšími systémami. Využívanie inteligentných elektroinštalácií pri riadení spotreby, výroby a eliminácii negatívnych vplyvov. Presnosť, spoľahlivosť a dynamika inteligentných inštalácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VALEŠ, M. Inteligentní dům. Brno : ERA, 2008. 123 s. ISBN 978-80-7366-137-3.
SIOSHANSI, F P. Smart Grid: integrating renewable, distributed and efficient energy. : Elsevier, 2012. 568 s. ISBN 978-0-12-386452-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 118

A
B
CD
E
FX
15,3 %
23,7 %
22,9 %
20,3 %17,8 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Peter Janiga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Lipnický, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
2. 5. 2016
Schválil:
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 02. 05. 2016.

Typ výstupu: