5. 6. 2020  19:23 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-IEKO - Inžinierska ekológia (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-IEKO
Názov predmetu:
Inžinierska ekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dva priebežné testy spolu za 15 bodov a semestrálna práca za 40 bodov. Za skúšku študent získa 45 bodov, teda spolu 100 bodov za celý predmet. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na ekologické a ekonomické aspekty v energetike. Zaoberá sa optimalizáciou vzťahu elektroenergetiky a životného prostredia so zameraním najmä na ekologickú starostlivosť, použitie ekologickej techniky a technológie ako aj analýzu energoekologických opatrení vo výrobe, prenose, rozvode a spotrebe elektrickej energie. Absolvent sa oboznámi aj s hodnotením vplyvu na životné prostredie pomocou analýzy životného cyklu a na ekonomické zhodnotenie návratnosti využívania OZE.
 
Stručná osnova predmetu:
Vplyv energetiky na životné prostredie, základné pojmy a problémy súčasnej energetiky z hľadiska ŽP. Ekologické aspekty v energetike SR a EU a budúcnosť elektroenergetiky vo vzťahu k životnému prostrediu. Legislatívne podmienky pre využívanie OZE, posudzovanie vplyvu na ŽP. Indikátory vyjadrujúce energetickú náročnosť technológií a zariadení. Nástroje na racionalizáciu spotreby energie. Štítkovanie spotrebičov a budov. Energoekológia ako vzťah medzi výrobou, prenosom, rozvodom a spotrebou v súvislosti s prostredím. Ohrozenie životného prostredia energetickými technológiami (pri výrobe a prenose energie). Ekologické opatrenia v tepelných a jadrových elektrárňach. Vplyvy tepelnej, vodnej a jadrovej elektrárne na okolie. Jadrová bezpečnosť, spracovanie a uskladnenie vyhoretého jadrového paliva. Alternatívne zdroje elektrickej energie a ich vplyv na životné prostredie. Ochrana ozónovej vrstvy, montrealský dohovor o zákaze výroby uhlíkatých halogenidov. Dohovory o ochrane klímy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SORENSEN, B. Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects. San Diego : Academic Press, 2004. 928 s. ISBN 978-0-12-656153-1.
ŠIMUNEK, P. -- KLUCH, K. -- TKÁČ, J. Životné prostredie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991. 207 s.
ŠIMUNEK, P. -- TUŠAN, M. Životné prostredie v energetike. Bratislava : STU v Bratislave, 1983. 140 s.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. -- MICHALÍK, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 1: Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Pezinok : Renesans, 2009. 174 s. ISBN 978-80-89402-04-5.
JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 126

A
B
C
DE
FX
15,1 %
31,0 %
30,2 %
19,0 %
4,7 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Kubica, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 4. 2016
Schválil:
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 04. 2016.

Typ výstupu: