5. 6. 2020  19:27 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MOVK - Metalické a optické vodiče a káble (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-MOVK
Názov predmetu:
Metalické a optické vodiče a káble
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach 100 %, odovzdanie protokolov z meraní. Absolvovanie priebežného testu: 40 b zo 60 možných bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Konštrukcie silnoprúdových vodičov a káblov. Oboznámenie sa s technológiami a materiálmi pre výrobu metalických káblov. Elektromagnetické pole káblov, indukčnosť, kapacita, straty. Vzájomné vplyvy káblových vedení. Tepelné výpočty silnoprúdových káblov. Špeciálne káble. Ukončovanie a spojovanie vn silových káblov. Metalické oznamovacie káble, teória prenosu, parametre, koaxiálne, symetrické. Princípy prenosu optickými káblami. Typy, výroba optických vlákien, prenosové parametre. Modulácie, multiplexing, siete, štrukturovaná kabeláž, kladenie, spojovanie. Diagnostické metódy pre káble a káblové trasy.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy káblovej techniky, rozdelenie káblov, používané materiály, výroba a konštrukcia jadier, izolácie, tienenie, ochrany.
Silové káble a vodiče, teoretické východiská, technológia výroby, vysokonapäťové káble, ukončovanie, spojky, priechodky.
Technologické a profylaktické merania na silových kábloch.
Špeciálne káble, výhrevné káble -- dimenzovanie a použitie, bezhalogénové káble, káble so zvýšenou odolnosťou voči požiaru, vodiče na vinutia.
Zaťažiteľnosť káblov - tepelné pomery, elektrické a magnetické pomery vedení, protipožiarne nástreky, transpozícia.
Prenos káblovými telekomunikačnými metalickými vedeniami, koaxiálne, symetrické káble.
Meranie vlastností datových a oznamovacích metalických káblov.Štrukturovaná kabeláž.
Princíp prenosu optickými vláknami, konštrukcie a typy optických vlákien.
Straty optických vlákien, disperzia, používané pásma, typy vlákien.
Technológia výroby optických vlákien a káblov. Meranie parametrov optických vlákien a káblov.
Vysielače a prijímače, zosilovače. Konštrukcia optických káblov, špeciálne konštrukcie. Spojovanie optických vlákien, optické konektory, optické väzobné členy. Kladenie a montáž optických káblov.
Merania vlastností optických káblov, optické vlákna v sieťach, optické vlákna v medicíne, vláknové senzory. Diagnostické merania na kábloch, reflektometia, trasovanie, poruchy.

.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTNIKAS, R. -- SRIVASTAVA, K D. Power and Communication Cables, Wiley London, 2003, 880 p. London: Willey, 2003. 880 s.
SLANINKA, P. Silové káble 1: Teória silových káblov a vodičov. Bratislava : STU v Bratislave, 1982. 237 s.
BARTNIKAS, R. -- SRIVASTAVA, K. Power and communication cables: theory and applications. New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000. 858 s. ISBN 0-7803-1196-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 162

A
BCDEFX
24,1 %
25,9 %
30,9 %
14,8 %4,3 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Váry, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 4. 2016
Schválil:
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 04. 2016.

Typ výstupu: