5. 6. 2020  19:30 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-OAES - Ochrany a automatiky v elektrizačnej sústave (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-OAES
Názov predmetu:
Ochrany a automatiky v elektrizačnej sústave
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie 12 cvičení (odovzdanie 12 zadaní, max. 36 bodov), písomná skúška 64 bodov. Podmienka účasti na skúške je získanie 56 % bodov zo zadaní.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude po absolvovaní predmetu zorientovaný v oblasti elektrických ochrán, druhoch elektrických ochrán, prístrojových transformátoroch. Získa znalosti o poruchách a kritériách chránenia, impedančných ochranách, ochranách prípojníc, generátorov a transformátorov.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrické ochrany. Druhy ochrán – elektromechanické, elektronické, digitálne ochrany. Prístrojové transformátory prúdu a napätia. Typy porúch a kritéria chránenia. Ochrany elektrických vedení. Impedančné ochrany. Ochrany prípojníc. Ochrany synchrónnych generátorov. Ochrany transformátorov. Príklady elektrických ochrán v energetických sústavách.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Anderson, P. M.: Power System Protection. Piscataway (USA) : IEEE Press, 1999. ISBN 0-7803-3427-2.
JANÍČEK, F., CHLADNÝ, V., BELÁŇ, A., ELESCHOVÁ, Ž.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. Bratislava : Slovenská technická univerzita vo Vydavateľstve STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2135-2. - 1. vydanie. - 360 s., 187 obr., 24 tab.
Janíček, František - Mucha, Martin - Ostrožlík, Marián: A New Protection Relay Based on Fault Transient Analysis Using Wavelet Transform. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 58, No. 5 (2007), s. 271-278

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 119

A
B
C
D
EFX
7,6 %12,6 %24,4 %20,2 %
34,5 %
0,7 %
Vyučujúci:
Ing. Boris Cintula, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. František Janíček, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
2. 5. 2016
Schválil:
prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 02. 05. 2016.

Typ výstupu: