5. 6. 2020  19:22 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-OZS - Osvetľovacie zariadenia a sústavy (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-OZS
Názov predmetu: Osvetľovacie zariadenia a sústavy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie všetkých svetelnotechnických projektov, bodové hodnotenie teória/cvičenia = 50/50, minimálny počet z cvičení 20 b., minimálny počet z teórie 20 b., minimálny súhrnný počet bodov z teórie a cvičení daný spodnou hranicou hodnotenia E
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude poznať legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie rôznych druhov vnútorných priestorov a vonkajších priestranstiev a bude schopný samostatne spracovať kompletný svetelnotechnický projekt
 
Stručná osnova predmetu:
Kvantitatívne a kvalitatívne parametre osvetlenia. Metódy výpočtu parametrov osvetlenia. Oslnenie, spôsoby hodnotenia a zábrana. Údržba osvetľovacích sústav a udržiavací činiteľ. Osvetlenie domácností, spoločenských priestorov, pracovísk, športovísk. Verejné osvetlenie, iluminácia, denné a združené osvetlenie, núdzové osvetlenie. Svetelnotechnický projekt.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŠPAROVSKÝ, D. -- SMOLA, A. Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov. Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2011. 262 s. ISBN 978-80-8106-046-5.
PRITCHARD, D. Developments in lighting - 2: Industrial. London : Applied Science Publ, 1982. 235 s. ISBN 0-85334-985-1.
GOLDSTEIN, D. Polarized Light. New York : CRC Press, 2003. 653 s. ISBN 0-8247-4053-X.
CROSIGNANI, B. Statistical properetiers of scattered light. New York : Academic Press, 1996. 250 s.

Odporúčaná:
Predpisy, technické normy a publikácie CIE

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 74

A
B
CD
E
FX
5,4 %33,8 %35,1 %
17,6 %
8,1 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 5. 2016
Schválil:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 02. 05. 2016.

Typ výstupu: