9. 8. 2020  1:37 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-RES - Riadenie elektrizačnej sústavy (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-RES
Názov predmetu: Riadenie elektrizačnej sústavy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre získanie zápočtu je vypracovanie semestrálneho projektu s možnosťou získať za tento projekt max. 30 bodov. Písomná skúška s možnosťou získať 70 bodov. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné z písomnej skúšky získať minimálne 35 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Pre získanie hodnotenia E platí súčasne podmienka získania 35 bodov z písomnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu bude študent ovládať základy problematiky technického a technologického riadenia elektrizačnej sústavy so zameraním na výpočet a výber najvýhodnejších riešení počas ustálených ako aj prechodných stavov v riadení prevádzky ES. Bude vedieť modelovať ustálené stavy pre určenie rozloženia výkonov a strát v ES. Bude ovládať základy problematiky primárnej, sekundárnej a terciárnej regulácie frekvencie a napätia v ES a základy dispečerského riadenia v ES.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu budú nasledovné témy: tvorba matematického modelu ES, vplyv frekvencie na prevádzku ES, primárna, sekundárna a terciárna regulácia frekvencie a činných výkonov, hodnotenie regulácie frekvencie a činných výkonov, frekvenčné odľahčovanie v ES, vplyv napätia na prevádzku ES. Zdroje a spotrebiče jalových výkonov, prostriedky na reguláciu napätia v ES, primárna, sekundárna a terciárna regulácia napätia a jalových výkonov, dispečerské riadenie ES SR, prevádzka sústav v rámci ENTSO-E, ostrovná prevádzka ES.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NOVÁK, M. -- ALTUS, J. Riadenie elektrizačných sústav. Žilina: VŠDS, 1995.
KOLCUN, M. Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy. Košice: Mercury-Smekal, 2001.
MILLER, H. Power System Operation. New York: McGraw-Hill, 1994.
CEGRELL, T. Power System Control Technology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986.

Odporúčaná:
https://www.entsoe.eu/ - Operation Handbook

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 148

AB
C
DE
FX
14,9 %
8,8 %26,4 %
15,5 %
29,1 %5,3 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Anton Beláň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Boris Cintula, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Janiga, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 5. 2016
Schválil:
prof. Ing. Anton Beláň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 02. 05. 2016.

Typ výstupu: