5. 6. 2020  19:07 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-USES - Ustálené stavy v elektrizačnej sústave (FEI - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-USES
Názov predmetu:
Ustálené stavy v elektrizačnej sústave
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a obhájenie semestrálneho projektu počas semestra s maximálnym bodovým ohodnotením 30 bodov. Maximálny počet bodov zo zápočtu je 30, maximálny počet bodov zo skúšky je 70. Skúška bude pozostávať z teórie a riešenia príkladov. Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je získanie minimálne 50% bodov z príkladov. Minimálny súhrnný počet bodov zo zápočtu a skúšky pre absolvovanie predmetu a získanie kreditov je daný spodnou hranicou hodnotenia E danej klasifikačnou stupnicou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu by mali vedieť zostaviť náhradné schémy zariadení ES a vypočítať ich elektrické parametre. Mali by vedieť riešiť základné prevádzkové stavy na prenosových vedeniach a riešiť ustálený stav v zauzlenej sieti. Študenti získajú vedomosti o statickej a napäťovej stabilite ES a budú analyzovať vážne udalosti v ES.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu budú nasledovné témy: parametre vonkajších vedení v súslednej a netočivej zložkovej sústave. model vedenia so sústredenými a rozloženými parametrami, parametrická kompenzácia vedení, výpočet ustáleného chodu v zložitej sústave (Gaussova a Newtonova metóda), straty v ES, základné bezpečnostné kritérium N-1, statická a napäťová stabilita ES, vážne poruchy v elektrizačnej sústave typu blackout.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REVÁKOVÁ, D. -- BELÁŇ, A. -- ELESCHOVÁ, Ž. Prenos a rozvod elektrickej energie. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 191 s. ISBN 80-227-2118-2.
DAS, J. Power system analysis, Short circuit, Load flow and Harmonics. New York: Marcel Dekker, Inc., 2002. ISBN 0-8247-0737-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 162

A
B
C
DEFX
8,6 %
9,3 %
21,0 %
23,5 %
30,9 %
6,7 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Liška, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 4. 2016
Schválil:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 04. 2016.

Typ výstupu: