5. 6. 2020  18:14 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PSES - Prechodné stavy v elektrizačnej sústave (FEI - LS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-PSES
Názov predmetu:
Prechodné stavy v elektrizačnej sústave
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a obhájenie semestrálneho projektu počas semestra s maximálnym bodovým ohodnotením 30 bodov. Maximálny počet bodov zo zápočtu je 30, maximálny počet bodov zo skúšky je 70. Skúška bude pozostávať z teórie a riešenia príkladov. Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je získanie minimálne 50% bodov z príkladov. Minimálny súhrnný počet bodov zo zápočtu a skúšky pre absolvovanie predmetu a získanie kreditov je daný spodnou hranicou hodnotenia E danej klasifikačnou stupnicou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu by mali vedieť riešiť skratové pomery v ES v súlade splatnou normou STN EN 60909. Študenti získajú vedomosti o matematickom modeli synchrónneho stroja a budú vedieť analyzovať statickú a dynamickú stabilitu stroja. Študenti sa oboznámia s problematikou prepätí v elektrických sieťach.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu budú nasledovné témy: trojfázový skrat, časový priebeh skratového prúdu, nesymetrické skraty a poruchy v ES, výpočet skratových pomerov v súlade s normou
STN EN 60909, zemné spojenie vo vn sieti, matematický model synchrónneho stroja, statická a dynamická stabilita synchrónneho, spínacie prepätia v elektrických sieťach, prepätia pri poruchových stavoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REVÁKOVÁ, D. -- ELESCHOVÁ, Ž. -- BELÁŇ, A. Prechodné javy v elektrizačných sústavách. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 180 s. ISBN 978-80-227-2868-3.
KVASNICA, P. -- TROJÁNEK, Z. -- HÁJEK, J. Přechodné jevy v elektrizačních soustavách. Praha : SNTL, 1987. 310 s.
DAS, J. Power system analysis, Short circuit, Load flow and Harmonics. New York: Marcel Dekker, Inc., 2002. ISBN 0-8247-0737-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 172

A
B
C
D
E
FX
4,7 %
7,6 %
18,6 %
32,0 %
23,3 %13,8 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Janiga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 4. 2016
Schválil:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 04. 2016.

Typ výstupu: