21. 9. 2019  12:58 Matúš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-SZP - Svetelné zdroje a predradníky (FEI - LS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-SZP
Názov predmetu: Svetelné zdroje a predradníky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
absolvovanie cvičení a odovzdanie zadaní 40 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je umožniť študentom získať komplexné vedomosti z oblasti svetelnej techniky so zameraním sa na svetelné zdroje a predradné prístroje.
 
Stručná osnova predmetu:
História výroby svetelných zdrojov,
Základné zákony tepelného žiarenia,
Žiarovky,
Halogénové žiarovky,
Výboj v plynoch a parách kovov,
Žiarivky,
Kompaktné žiarivky,
Nízkotlakové sodíkové výbojky,
Vysokotlakové ortuťové výbojky,
Halogenidové výbojky,
Vysokotlakové sodíkové výbojky,
LED
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŠPAROVSKÝ, D. -- SMOLA, A. Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov. Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2011. 262 s. ISBN 978-80-8106-046-5.
DECUSATIS, C. OSA/AIP, Handbook of Applied Photometry. New York: OSA a Springer - Verlag, 1997. 463 s. ISBN 1-56396-416-3.
DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8076-063-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

ABCDEFX
28,6 %42,9 %20,0 %1,4 %7,1 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Raditschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 6. 2017
Schválil: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 07. 06. 2017.

Typ výstupu: