5. 6. 2020  17:43 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-VSV - Vonkajšie silové vedenia (FEI - LS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-VSV
Názov predmetu: Vonkajšie silové vedenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach a odovzdanie protokolov z meraní. Úspešné absolvovanie priebežných testov na minimálne 40 b zo 60 možných bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí z oblasti vonkajších vysokonapäťových vedení, ich mechanických a elektrických namáhaniach, vplyvmi okolitého prostredia na vonkajšie vedenia a riešenie mimoriadnych stavov na vedeniach. Študenti sa oboznámia a získajú znalosť o vodičoch, izolátoroch, armatúrach a stožiaroch, ako aj prevádzke týchto vedení .
 
Stručná osnova predmetu:
Zásady návrhu vonkajších elektrických vedení, klimatické podmienky uvažované pri návrhu mechaniky vodičov, mechanický výpočet súmerne a nesúmerne zaveseného vodiča, vplyv zmeny teploty a preťaženia na mechanické napätie vo vodiči, riešenie nesymetrických stavov, prúdovo tepelné režimy lanových vodičov, odstraňovanie námrazku z vonkajších elektrických vedení, vodiče, izolátory, armatúry, stožiare a základy vonkajších vedení, kompaktné vedenia, káblové vedenia a kombinácia s vonkajšími vedeniami, optické káble a optické komunikácie v elektroenergetike, elektrické pole pod vonkajšími elektrickými vedeniami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FECKO, L. -- FECKO, L. -- VARGA, L. -- REVÁKOVÁ, D. Vonkajšie elektrické vedenia. Bratislava: Renesans, s.r.o., 2010. 599 s. Bratislava: Renesans, 2010. 599 s.
Bayliss, C.,Hardy B.: Transmission and Distribution Electrical Engineering, Elsevier Ltd 2012, 1133s., ISBN: 978-0-08-0969 12-1..
FAULKENBERRY, L M. -- COFFER, W. Electrical power distribution and transmission. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 582 s. ISBN 0-7923-9912-9.
CHUDNOVSKY, B H. Electrical Power Transmission and Distribution: Aging and Life Extension Techniques. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2012. 411 s. ISBN 978-1-4665-0246-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 134

A
B
C
DE
FX
27,6 %
31,3 %
24,6 %9,0 %
5,2 %
2,3 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Pípa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 4. 2016
Schválil:
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 04. 2016.

Typ výstupu: