21. 11. 2019  9:06 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-UII - Úvod do inžinierstva (FEI - ZS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-UII
Názov predmetu: Úvod do inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra môže študent získať 45 bodov a na skúške 55 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť a naučiť študenta orientovať sa na Internete, pracovať s rôznymi počítačovými programami pri tvorbe vlastnej odbornej a technickej dokumentácie a prezentácie.
Naučiť študenta využívať program Matlab pri riešení matematických úloh, spracovaní nameraných údajov, generovaní vlastných matematických funkcií, programovaní, vizualizácií grafov, tvorbe vlastného užívateľského prostredia, riešení úloh v module Simulink a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy, služby a nastavenia na Internete. Možnosti využitia Internetu na fakulte – kontá, prístupy, systém AIS, fakultné emailové schránky. Prehliadače a vyhľadávacie nástroje, obľúbené položky. Nastavenie poštového klienta. Elektronické zdroje vedeckých informácií na fakulte.
Základy práce v programovom prostredí Matlab. Základná syntax, tvorba a matematické operácie s premennými, vektormi a maticami, riešenie rovníc s jednou a viac neznámymi, zostavenie a použitie vlastných funkcií, zobrazovanie priebehov funkcií v 2D a 3D grafoch. Programovanie v Matlab-e. Realizácia vlastného užívateľského prostredia GUI. Import a export nameraných údajov, ich spracovanie a vyhodnotenie. Používanie SI jednotiek. Využitie modulu Matlab/Simulink na riešenie matematických úloh pomocou blokových schém.
Tvorba technickej dokumentácie (MS Office, LaTeX). Formátovanie dokumentu pre odborné a záverečné práce. Citovanie použitej literatúry. Spracovanie číselných údajov a tvorba grafov. Návrh a tvorba multimediálnych prezentácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANDRÝSKOVÁ, J. Microsoft PowerPoint 2010. Brno : Computer Press, 2010. 400 s. ISBN 978-80-251-3076-6.
PÍRKOVÁ, K. Microsoft Word 2010: Podrobná uživatelská příručka. 2010 : Computer Press, 2010. 365 s. ISBN 978-80-251-3033-9.
ŽÁKOVÁ, K. Základy práce v Matlabe. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 153 s. ISBN 80-227-2375-4.
HUBA, M. -- JURIŠICA, L. Úvod do inžinierstva.  [online]. 2003. URL: http://STU Bratislava.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1121

ABCDEFX
10,3 %17,9 %27,1 %23,8 %15,1 %5,8 %
Vyučujúci: Ing. Pavol Bisták, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Oto Haffner, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Ťapák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 4. 2016
Schválil: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 28. 04. 2016.

Typ výstupu: