27. 5. 2020  12:16 Iveta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-ALPRI - Algoritmizácia a programovanie (FEI - LS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ALPRI
Názov predmetu:
Algoritmizácia a programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Logické systémy (B-LSI)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra za priebežné previerky 40% hodnotenia, podmieňuje účasť na záverečnej skúške. Absolvovanie záverečnej skúšky podmienené ziskom minimálneho stanoveného počtu bodov zo záverečného testu (60% hodnotenia).
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti a zručnosti pri návrhu algoritmov a procedurálnom programovaní. Zvládnuť základy programovacieho jazyka C.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy algoritmizácie a programovania, úvod do jazyka C
2. Základné syntaktické prvky jazyka C, tok riadenia, funkcie a podprogramy
3. Premenné, dátové typy, operátory, výrazy, základné I/O
4. Logické výrazy, podmienky, vetvenie
5. Cykly
6. Súborový systém, štandardné knižnice jazyka C
7. Organizácia pamäte, dátový typ smerník
8. Komplexné dátové typy, štruktúry
9. Jednorozmerné polia
10. Znaky a reťazce
11. Dynamická pamäť
12. Viacrozmerné polia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KERNIGHAN, B W. -- RITCHIE, D M. Programovací jazyk C. Brno : Computer Press, 2013. 286 s. ISBN 978-80-251-0897-0.
KADLEC, V. Učíme se programovat v jazyce C: Základ pro programování v C++,C#,Javě,JavaScriptu,PHP a jiných jazycích. Brno : CP Books, 2005. 277 s. ISBN 80-7226-715-9.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Kopp, 2011. 271 s. ISBN 978-80-7232-383-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 804

A
B
C
D
EFX
11,7 %
14,1 %17,8 %24,4 %
26,9 %
5,1 %
Vyučujúci:
Mgr. Csaba Cserba (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ondrej Gallo, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alexander Hambalík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Marek Sýs, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 4. 2016
Schválil:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 28. 04. 2016.

Typ výstupu: