28. 1. 2020  17:54 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_AT3_D - Ateliér III (FA - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_AT3_D
Názov predmetu: Ateliér III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba9 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér II (2_AT2_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na osobných konzultáciách a 2 kritikách v priebehu semestra.
Osobná prezentácia na záverečnej obhajobe / prieskume ateliéru.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad a vedomosti z oblasti navrhovania produktového dizajnu/interiéru, pričom sa zoznámi so štruktúrou navrhovania. Charakter práce nadväzuje na reálne tvorivé prostredie s väzbou na prax.
Študent dokáže samostatne a správne zvládať časový a organizačný manažment tvorivej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
- Postavenie základných cieľov
- Analýza zadanej úlohy z pohľadu historického vývoja a súčasných trendov
- Hľadanie vlastnej koncepcie
- Návrhová časť s jej jednotlivými časťami
- Obhajoba a predloženie relevantných argumentov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETELEN, I. -- HAVAŠ, P. -- DANIEL, P. Interiér. Bratislava: STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
ANTAL, J. Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava: Verlag Dashöffer, 2000.
KOČLÍK, D. -- DANIEL, P. -- HRONSKÝ, M. -- KOTRADYOVÁ, V. Detail v interiéri. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 180 s. ISBN 978-80-227-4415-7.
PETELEN, I. -- HRONSKÝ, M. Interiérový dizajn - svojbytná disciplína. De sign um, s. 46--47. ISSN 1335-034X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 119

ABCDEFX
28,6 %49,6 %19,3 %1,7 %0,8 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (tútor) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: