23. 7. 2019  13:50 Oľga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_INT_AU - Interiér (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_INT_AU
Názov predmetu: Interiér
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Do celkového výsledku sa cvičenie započítava vo výške 30%, písomná skúška 70%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z navrhovania jednotlivých druhov interiéru - bytového, verejného, mestského, výstavníctva a dizajnu, ucelený prehľad a charakteristiky zariaďovacích predmetov, technického vybavenia interiéru, konštrukcií a materiálov. Dokáže aplikovať získané vedomosti pri navrhovaní interiéru a jeho prvkov po stránkach architektonicko-výtvarných ale aj technicko-konštrukčných.
 
Stručná osnova predmetu:
- Princípy tvorby interiéru a výstavníctva.
- Prvky interiéru - stavebný interiér a technické vybavenie interiéru.
- Materiály ich vlastnosti, použitie a ich pôsobenie v interiéri, osvetlenie a farba v interiéri
- Nábytok – rozdelenie, konštrukcie a spoje.
- Bytový, verejný, pracovný - administratívny interiér, mestský interiér a jeho prvky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETELEN, I. -- DANIEL, P. -- HAVAŠ, P. -- HRONSKÝ, M. -- JANÁKOVÁ, O. -- LICHARDOVÁ, V. -- MATERÁKOVÁ, E. -- MORÁVKOVÁ, K. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 177 s. ISBN 8022718661.
KOTRÁDYOVÁ, V. -- BRŠEL, B. -- DANIEL, P. -- HAGENHENRICH, I. -- PETELEN, I. -- KOČLÍK, D. Dizajn nábytku. Vývoj navrhovanie, terminológia, typológia, ergonómia, materiály, konštrukcie, technológia. Bratislava : STU, 2009. 282 s. ISBN 978-80-227-3006-8.
NEUFERT, P. -- NEFF, L. Dobrý projekt - správna stavba: Dom - byt - záhrada. Bratislava : Jaga, 2004. 235 s. ISBN 80-88905-98-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 565

ABCDEFX
35,6 %32,9 %21,9 %7,6 %1,8 %0,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Andrea Ďurianová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Marián Ontkóc (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Adam Tóth (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: