Jul 16, 2019   4:34 a.m. Drahomír
Academic information system

Course syllabus 57774_5B - ŠS- Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajne (FA - SS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 57774_5B
Názov predmetu: ŠS- Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajne
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Marián Králik, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Milesich, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 02. 2019.

Type of output: