27. 6. 2019  3:58 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_PSCH_D - Psychológia (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PSCH_D
Názov predmetu: Psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Úspešné vykonanie skúšky.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.


 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa východiskové znalosti o spoločnosti, zdrojoch týchto informácií a možnostiach sekundárnej analýzy údajov pre dizajnérsku tvorbu. Pochopí vzťahy užívateľov k hmotnému prostrediu v kontexte sociologického a psychologického výskumu s možnosťami riešenia problémov. Dokáže overiť sociologicky orientovanú tvorbu hmotného prostredia vo vzťahu k cieľovým skupinám užívateľov.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Predmet a objekt aplikovanej sociológie a psychológie. Techniky získavania informácií a ich vedecké spracovanie do poznatkov. Stručné dejiny sociologicky orientovaného myslenia o rozvoji prostredia. Interakcia sociálnych skupín a jednotlivcov s prostredím. Sociálne aspekty dizajnérskej torby. Sociálne potreby obyvateľov. Cieľové skupiny užívateľov a ich potreby. Marketingové stratégie a ich implementácia. Bývanie a dizajn. Mesto a corporate dizajn. Dizajn v špecifických typoch prostredia (vidiecke, horské, pririečne). Dizajn v oblastiach revitalizácie. Dizajn, kultúra a globalizácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÍKOVÁ, D. -- KUSÝ, I. Sociológia pre architektov a urbanistov/Urban sociology. Bratislava : FA STU- ROAD, 1999. 157 strany. ISBN 80-967511-9-0.
PETRÁNSKY, Ľ. -- HOLMANOVÁ, A. Dizajn a estetická kvalita mestského a vidieckeho prostredia. Design and aesthetics of urban and rural areas. Bratislava : STU FA :, 2001. 301 strany. ISBN 80-88999-07-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 130

ABCDEFX
34,6 %31,5 %17,7 %9,2 %5,4 %1,6 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: