19. 7. 2019  12:15 Dušana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_DS_A - Diplomový seminár (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DS_A
Názov predmetu: Diplomový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podstatnú časť podkladov musí študent zozbierať pred započatím prác na diplomovom projekte. Práca na diplomovom seminári musí byť priebežná a vedúci diplomovej práce musí byť presvedčený o autorstve spracovateľa diplomového seminára, nakoľko tento je súčasťou záverečnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Diplomový seminár je určený na podporu diplomovej práce. Cieľom diplomového seminára je zozbierať podklady k diplomovej práci, vykonať prieskumové práce, rozbory a výskum k zadanej téme.
 
Stručná osnova predmetu:
Pred vlastným spracovaním diplomovej práce/projektu študent zozbiera potrebné mapové, grafické a textové podklady, prípadne vykoná vlastné prieskumy v teréne, resp vlastný výskum danej problematiky tak, aby mal dostatočné množstvo informácií a podkladov na spracovanie vlastnej záverečnej práce. Časť seminárnej práce predstavuje štúdium príbuzných projektov (prípadové štúdie), resp. relevantných typologických druhov budov/objektov.
Zozbierané podklady, prieskumy, vlastný výskum a rozbory danej témy študent spracuje v tlačenej forme na formáte A4. Dôsledne musia byť citované použité zdroje! Časť podkladov, ktoré presahujú formát A4 a v zmenšenej forme by boli ťažko čitateľné, môžu byť uložené na elektronickom nosiči (CD, DVD). Diplomový seminár by mal obsahovať 4 základné časti: 1. Prieskumy, rozbory, prieskum lokality, získanie dostupných mapových podkladov. Poznanie tak súčasného stavu, ako aj histórie zadanej lokality. 2. Rozbor požiadaviek na návrh objektu, komplexu budov, urbanistického súboru, základnej typológie, štúdium možných konštrukčných systémov a materiálového riešenia zadania. 3. Štúdium referenčných príkladov, projektov, realizácii – obdoba štúdia precedensov v právnej praxi. 4. Technická dokumentácia použitých stavebných materiálov, technológii, systémových detailov, ktoré nie sú autorským návrhom diplomanta, ale použil ich vo svojom návrhu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 448

ABCDEFX
90,8 %7,8 %1,1 %0 %0 %0,3 %
Vyučujúci: Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: