19. 9. 2019  12:56 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_SSK_A - Štátna skúška (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_SSK_A
Názov predmetu: Štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia písomne vypracovanej absenčnej témy a zodpovedanie skúšobných otázok týkajúcich sa spracovanej témy, absolvovanie odborného diskurzu k portfóliu absolvovaných ateliérov počas inžinierskeho štúdia.
 
Výsledky vzdelávania:
Poslaním skúšky je preveriť súborné znalosti študenta nadobudnuté počas štúdia a jeho pripravenosť a spôsobilosť vykonávať profesiu architekta.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent/študentka musia preukázať a potvrdiť vedomosti nadobudnuté počas štúdia vo vybraných oblastiach teórie a metodológie architektonickej tvorby s presahom do urbanistickej tvorby a preukázať a potvrdiť schopnosti a zručnosti v oblasti architektonickej a urbanistickej tvorby pri prezentácii portfólia projektov vypracovaných na predmetoch ateliérovej tvorby počas inžinierskeho štúdia.
Skúšobné okruhy: architektúra a urbanizmus, urbanizmus a územné plánovanie, konštrukcie v architektúre, princípy architektonickej tvorby od prieskumov, rozborov, východiskového konceptu až po vypracovanie návrhu s dôrazom na špecifiká tematicky a osobnostne orientovaného ateliéru, v ktorom študent/študentka vypracovali svoje semestrálne projekty.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú členovia skúšobných komisií. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 448

ABCDEFX
29,5 %38,8 %23,7 %6,0 %2,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: