Aug 24, 2019   1:12 a.m. Bartolomej
Academic information system

Course syllabus 2_ATD_D - Aktuálne trendy v dizajne (FA - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_ATD_D
Názov predmetu: Aktuálne trendy v dizajne
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná práca je z veľkej časti teoretická podľa zadania, ktoré sa každoročne mení. Zadanie býva podporené praktickým výstupom. Študent prácu obháji prezentáciou, v ktorej preukáže nadobudnuté teoretické vedomosti a vyjadrí vlastný názor na danú problematiku.
Hodnotí sa úroveň vypracovania práce na vybratú tému a jej prezentácia.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické vedomosti z oblasti súčasných globálnych trendov ktoré ovplyvňujú tvorbu dizajnu a tiež prehľad súčasných tendencií užšie zameraných na konkrétne sféry dizajnu.
Predmet ponúka kritický prehľad teórií, vďaka ktorým študent dokáže identifikovať a reagovať na aktuálne globálne prúdy. Študent nadobudne prehľad svetových a domácich trendov v dizajne, a oboznámi sa so spôsobom a metodikou tvorby významných autorov. V predmete sa obsah prednášok každý rok nevyhnutne aktualizuje
 
Stručná osnova predmetu:
- aktuálne trendy dizajnu
- základné znalosti oblastí tvorby dizajnu
- všeobecné kritériá dizajnu
- znalosti z oblasti tvorivej zodpovednosti dizajnéra
- prehľad významného autorského dizajnu
- koncept v dizajne
- spolupráca SCD (Slovenské centrum dizajnu)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 s. ISBN 80-86863-03-4.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu. Habilitation thesis. Bratislava : 2002. 74 s.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu 1: od prehistórie po 2. svetovú vojnu : Príloha časopisu DE SIGN UM. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 70 s.
MICHL, J. Funkcionalismus, design, škola, trh: Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Praha : Barrister & Principal, 2012. 327 s. ISBN 978-80-87474-48-8.
DOROTJAKOVÁ, I. SLOW/SLOV* Dizajn. Spektrum, s. 12. ISSN 1336-2593.
LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, K. -- ŠEBEKOVÁ, Z. Slow/slov teória, výskum a prax v súčasnom dizajne. In LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, K. -- ŠEBEKOVÁ, Z. -- TRNOVSKÁ, K. Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. 1st vyd. Bratislava : just plug_in, 2013, s. 9--15. ISBN 978-80-971416-0-8.
LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, K. -- ŠEBEKOVÁ, Z. -- TRNOVSKÁ, K. Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. 1st. vyd. Bratislava : just plug_in, 2013. 189 strany. ISBN 978-80-971416-0-8.

Odporúčaná:
Norman Donald A. Design pro každý den. Dokořán 2010. 272 s. ISBN 9788073633141
Rawsthornová,A. Zdravím, světe. Kniha Zlín, 2014. 331 s. ISBN 978-80-7473-226-3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 125

ABCDEFX
36,8 %42,4 %18,4 %1,6 %0,8 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Andrea Ďurianová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Markéta Kučerová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Tatiana Lesajová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Eva Mazancová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Marián Ontkóc (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Adam Tóth (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 01. 2019.

Type of output: