17. 7. 2019  10:31 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_DIZN_D - Dizajn nábytku (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DIZN_D
Názov predmetu: Dizajn nábytku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
odovzdanie praktického tvorivého zadania a skúška písomnou formou
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti navrhovania nábytku- konštrukcie, typológie a technológie. Prehĺbi si svoje tvorivé a technické znalosti a zručnosti pri vypracovaní tvorivého zadania – návrhu, modelu a prototypu vybraného druhu nábytku
 
Stručná osnova predmetu:
- základné pojmy a princípy tvorby nábytku
- základné a pokročilé znalosti z oblasti typológie a ergonómie nábytku
- základné znalosti z oblasti konštrukcie aj technológie výroby nábytku a tvorby výkresovej
V rámci tohoto predmetu sa konajú workshopy s viedenským interiérovým architektom Prof. Wolfgangom Haiplom, ktoré sú súčasťou zadania


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOTRÁDYOVÁ, V. -- BRŠEL, B. -- DANIEL, P. -- HAGENHENRICH, I. -- PETELEN, I. -- KOČLÍK, D. Dizajn nábytku. Vývoj navrhovanie, terminológia, typológia, ergonómia, materiály, konštrukcie, technológia. Bratislava : STU, 2009. 282 s. ISBN 978-80-227-3006-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDEFX
65,2 %30,4 %4,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: