18. 7. 2019  11:16 Kamila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_DS_D - Diplomový seminár (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DS_D
Názov predmetu: Diplomový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola rozpracovanosti v 4 a 6 týždni.
 
Výsledky vzdelávania:
Viesť študenta-diplomanta ku korektnému metodicko-formálnemu spracovaniu obsahu teoretickej časti diplomovej práce.

Usmerňovať ho pri udržaní kompatibility teoretickej vedecko-analytickej časti s témou práce a praktickým výsledkom, dizajnérskym objektom - dielom.

Zabezpečiť naplnenie objektívnych kritérií kvality teoretickej časti práce vyplývajúce z akademických nárokov magisterského študijného programu 2. stupňa.
 
Stručná osnova predmetu:
• Formálne nároky na diplomovú prácu - terminológia v oblasti tvorivého myslenia a inovácií, ochrana proti plagiatorstvu.
• Kontrola, definovanie, a hierarchia cieľov diplomovej práce.
• Štruktúra diplomovej práce v kontexte akademických nárokov magisterského štúdia 2. stupňa.
• Demonštrovanie schopnosti systematickej vedeckej výskumnej práce v teoretickej časti diplomovej práce - rešerš, transformácia údajov na informácie, výber a zhodnotenie relevantných informácií, vedecká analýza, syntéza poznatkov, spracovanie a implementácia záverov vedeckej práce do výsledku, dizajnérskeho objektu - diela (v spolupráci s vedúcim diplomovej práce).
• Monitorovanie napĺňania cieľov diplomovej práce, jej poslania, akademických i formálnych nárokov, kompatibility teórie a výsledného dizajnérskeho diela jednotlivých študentov. Pedagógom moderovaná výmena názorov a virtuálna oponentúra v kolektíve diplomantov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRONSKÝ, M. Dizajn a interiérová tvorba. Disertační práce. Bratislava : FA STU, 1999. 111 s.
NAGY, T. Dizajn ako dôležitý aspekt úspech v podnikaní na Slovensku. In VITKOVÁ, Ľ. Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2005-2006. Bratislava : FA STU , 2008, s. 198--207. ISBN 978-80-227-3038-9.
JELENČÍK, B. Dizajn, účinný nástroj marketingu organizácie: dizertačná práca. Disertační práce. FA STU, 2006. 111 s.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 s. ISBN 80-86863-03-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
slovenský jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 93

ABCDEFX
65,6 %16,1 %18,3 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Matej Rudinský (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Waszczuková (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: