14. 10. 2019  13:25 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_SSK_D - Štátna skúška (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_SSK_D
Názov predmetu: Štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnou skúškou sa overujú komplexné teoretické znalosti študenta v kombinácii s praktickou aplikáciou na konkrétnych témach podľa charakteru jednotlivých súčastí štátnej skúšky. Vykonanie štátnej skúšky (alebo štátnych skúšok) je jednou z podmienok na úspešné absolvovanie študijného programu druhého stupňa.
Štátnou skúškou v študijnom programe druhého stupňa sa overuje syntéza vedomostí najmä z nosných tém jadra znalostí študijného odboru. Súčasne sa overujú aj ďalšie schopnosti a zručnosti získané parciálnym štúdiom jednotlivých predmetov. Podmienkou postupu na vyšší stupeň štúdia je úspešné absolvovanie štátnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania je preukázanie a potvrdenie teoretických vedomosti, znalostí a schopnosti študenta v oblasti v oblasti dizajnu nadobudnuté štúdiom študijného programu. Pred štátnicovou komisiou musí prezentovať schopnosť viesť odbornú diskusiu na témy, kde sa overujú aj ďalšie schopnosti a zručnosti získané parciálnym štúdiom jednotlivých predmetov.
 
Stručná osnova predmetu:
Štátna skúška v teoretickej rovine je zameraná na:
• overenie vedomostí pre dizajnérske navrhovanie
• overenie vedomostí z teórie a metodológie dizajnu

Štátna skúška v praktickej rovine pozostáva z obhajoby záverečnej práce. Obsahovo je diplomová práca zameraná na vypracovanie dizajnérskeho návrhu zodpovedajúceho požiadavkám na profil absolventa.
Doplnkom štátnej skúšky je dokladovanie ateliérových prác 2. stupňa štúdia súborným portfóliom, ktoré dokumentuje vývoj študenta v štúdiu nosného okruhu štúdia študijného programu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú členovia skúšobných komisií. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 93

ABCDEFX
29,0 %38,7 %25,8 %4,3 %2,2 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: