Jul 22, 2019   12:36 p.m. Magdaléna
Academic information system

Course syllabus 2_SFB1_A - Social Forms of Housing (FA - SS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Architecture
Course unit code: 2_SFB1_A
Course unit title: Social Forms of Housing
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture1 hour weekly (on-site method)
seminar1 hour weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 3
 
Recommended semester/trimester: Architecture - master (optional), 2. semester
Architecture (study in English) - master (optional), 2. semester
Urban Design - master (optional), 2. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
none
 
Learning outcomes of the course unit:
- expansion of knowledge aimed at the social base of housing, socially determined design of residential buildings
- ideological concept of human housing due to social changes /historical periods/
- housing policy of social housing forms in modern society /present and future/
- typology of buildings with the function of social housing
 
Course contents:
1.Lectures (allowance 1/1)
 
a.The essence of social understanding and mission of architecture - historical genesis of social differentiation of the family, development of human society.
b.Social disparities in housing - historical analysis of social forms of housing, town and village.
c.Social disparities in housing - historical analysis of social forms of housing, town and village.
d.The village as manifestation of social backwardness -- village as a form of social housing
e.Village house as prototype of social housing form - effectiveness and efficiency of a dwelling house.
f.Functionalism as a scientific theory of effective housing -- social types of dwelling houses.
g.The theory of standardization in housing, society without social differences - categorization of flats.
h.The theory of standardization in housing, society without social differences - categorization of flats.
i.The housing policy for social housing, state support - projection of housing policy for the design of residential buildings.
j.The housing policy for social housing, state support - projection of housing policy for the design of residential buildings.
k.The theory of efficiency in housing, economical flat - disposition of a flat in terms of efficient use of floor space.
l.Specific forms of social housing, housing for deprived groups -- minimal and emergency flat.
m.Specific forms of social housing, housing for deprived groups -- minimal and emergency flat.

2.Seminars; Assignment: housing culture / flat in time (allowance 1/1)
 
a.Flat in Antiquity. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
b.Flat in Antiquity. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
c.Flat in Middle ages. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
d.Flat in Middle ages. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
e.Flat in 19th century. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
f.Flat in 19th century. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
g.Flat in 20th century. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
h.Flat in 20th century. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
i.Flat in HBV / 1960 -- 80 Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
j.Flat in HBV / 1960 -- 80 Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
k.Economical flat /present flat policy. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
l.Economical flat /present flat policy. Range: disposition scheme and the flat surface parameters.
m.Credit.

 
Recommended or required reading:
Basic:
FOLTYN, L. Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918-1939. Bratislava : Vyd.SAS, 1993. 238 p. ISBN 80-900483-6-6.
KUSÝ, M. Architektúra na Slovensku 1945-1975. Bratislava : Pallas, 1976. 286 p.
Dokumenty konferencie OSN Habitat II. Instanbul 1996: Národná správa o rozvoji osídlenia a bývania v SR. Bratislava : MŽPSR-MVVPSR, 1996. 148 p.
GIDDENS, A. Sociologie: vydání revidované P.W.Suttonem. Praha : ARGO, 2013. 1048 p. ISBN 978-80-257-0807-1.
SYROVÝ, B. Architektura svědectví dob: přehled vývoje stavitelství a architektury. Praha : SNTL, 1977. 447 p.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- FINKA, M. Bývanie a bytová politika: Vývoj, determinanty rozvoja bývania a nové prístupy v nájomnej bytovej politike na Slovensku. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 191 p. ISBN 978-80-227-3173-7.
CZAFÍK, M. -- MALOVANÝ, M. Humanizácia ubytovacieho úseku v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi. Dissertation thesis. Bratislava : FA STU, 2014.
KOSTROŇ, L. Psychologie architektury. Praha : Grada Publishing, 2011. 205 p. ISBN 978-80-247-2926-8.

Recommended:
Gunßer, P.; Peter, T.: Miteinander Bauen. Architektur für gute Nachbarschaften. München, DVA 2010, ISBN 978-3-421-03789-3, 151s.
Staroňová, K - Suchalová, A. (2010): Mapovanie sociálneho bývania v mestách Slovenska. ; https://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/uvp/Socialne_byvanie_publikacia.pdf
Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, účinnosť; http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1
[1] Búš, V. Zásahy do nosných konštrukcií panelových bytových domov. MVRR SR, Bratislava, 2008. ISBN-978-80-89073-14-6.
[12] Vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z.o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti; http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1
[13] Zákon 443/2010 Z.z.. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní; http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1
[7] Nariadenie vlády SR č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu; http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 35

ABCDEFX
80,0 %11,4 %2,9 %5,7 %0 %0 %
Name of lecturer(s): Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (instructor, lecturer) - slovak
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (instructor, lecturer) - slovak, english
 
Last modification: 15. 5. 2018
Supervisor: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Róbert Tichý on 05/15/2018.

Type of output: