18. 7. 2019  19:47 Kamila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_PMM_D - Prvky mestského mobiliáru (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_PMM_D
Názov predmetu: Prvky mestského mobiliáru
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na prednáškach a konzultáciách, vlastný dizajnový návrh vybraného prvku mestského mobiliáru/drobnej architektúry, verejná prezentácia diela v rámci seminára. Odovzdanie elaborátu v grafickej a digitálnej podobe v rozsahu podľa Zadania v termíne stanovenom
v študijnom poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické i praktické vedomosti v oblasti navrhovania mestského mobiliáru/prvkov drobnej architektúry. Oboznámi sa so základnými funkčno-prevádzkovými,typologickými, ergonomickými,výtvarno-kompozičnými princípmi a kontextuálnymi súvislosťami navrhovania. Nadobudne vedomosti o štandardnej a inovatívnej materiálovej báze, aplikácii výrazových prostriedkov a aktuálnych trendoch v procese navrhovania doplnkových mestských elementov. Po absolvovaní predmetu dokáže navrhnúť dotvárajúce mestské prvky s ohľadom ne existujúce limity prostredia. Dokáže vypracovať grafickú dokumentáciu na na úrovni 1. fázy projektovej dokumentácie v príslušnom odbore.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretická/prednášková časť:
- Mestský interiér – typy priestorov, kontextuálne vzťahy mestského mobiliáru s okolím,
- „Prvky drobnej architektúry“ – kategorizácia, dizajn, typologické, ergonomické, kompozičné
aspekty návrhu,
- Mestský mobiliár – kategorizácia, dizajn, materiály, typologické, ergonomické, kompozičné
aspekty návrhu,
- Pochôdzne plochy v exteriéri – druhy, dizajn, materiály, kompozičné aspekty návrhu,
inovatívne formy,
- Svietidlá a osvetľovacie sústavy v exteriéri – druhy, dizajn, materiály, kompozičné aspekty
návrhu, inovatívne formy,
- Reklamné médiá – druhy, dizajn, materiály, kompozičné a kontextuálne aspekty návrhu,
aktuálne trendy,
- Prvky určené pre deti – dizajn a princípy navrhovania,
- Farba – optické vlastnosti a vizuálne účinky dizajnových súčastí mestského interiéru.

Aplikačná časť:
- Predstavenie zadaní,
- Výber riešeného priestoru a dizajnového prvku,
- Návrh mestského mobiliáru,
- Modelové riešenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VINÁRČIKOVÁ, J. Mestský interiér a jeho prvky. Bratislava : STU FA, 2009. 152 s. ISBN 978-80-227-3222-2.
GEMZOE, L. -- GEHL, J. Nové městské prostory. Praha: ERA , 2002. ISBN 80-86517-09-8.
KRAUEL, J. Street Furniture. Barcelona : Carles Broto, 2007. 179 s. ISBN 84-96263-82-7.
THAUREAU, V. Ultimate Lighting Design: Projects by Hervé Descottes / L´Observatoire International. Düsseldorf : teNeues, 2005. 512 s. ISBN 978-3-8327-9016-5.
VINÁRČIKOVÁ, J. -- UMRIAN, T. Inovatívne formy riešenia mestského interiéru v inovovaných podmienkach súčasnosti : zborník modelových riešení 2005-2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007. ISBN 978-80-227-2761-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

ABCDEFX
76,0 %24,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 04. 12. 2018.

Typ výstupu: