6. 4. 2020  14:54 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TPIV_SVE_D - Teoretické princípy informatických vied - Štatistické metódy vyhodnocovania experimentov (FIIT - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: TPIV_SVE_D
Názov predmetu: Teoretické princípy informatických vied - Štatistické metódy vyhodnocovania experimentov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná informatika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
inteligentné informačné systémy - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na seminári 1/3
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy modernej pravdepodobnosti a štatistiky. Pochopí súvislosť medzi teóriou pravdepodobnosti a štatistikou. Naučí sa rozumieť základným pojmom matematickej štatistiky a používať jej metódy. Získa prehľad o jedno- a viac-rozmerných základných pravdepodobnostných rozdeleniach, rôznych postupoch pri konštrukcii odhadov a testovaní hypotéz. Po absolvovaní predmetu bude vedieť analyzovať a spracovať súbory reálnych štatistických dát z technickej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy teórie pravdepodobnosti. Náhodná premenná, základné typy rozdelení náhodnej premennej, distribučná funkcia, vlastnosti momentov jednej náhodnej premennej. Limitné vety.
Náhodný výber a rozdelenia odvodené pre náhodný výber z normálneho rozdelenia.
Jednorozmerný štatistický súbor, popisná a grafická analýza.
Bodové a intervalové odhady parametrov rozdelení.
Základy testovania štatistických hypotéz, parametrický a neparametrický prístup.
Testy dobrej zhody.
Vektor náhodných premenných, združené rozdelenie náhodných premenných, marginálne pravdepodobnostné rozdelenia. Momenty vektora náhodných premenných. Pojem nezávislosti náhodných premenných.
Dvojrozmerný štatistický súbor, korelačná a regresná analýza.
Analýza rozptylu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALICKÁ, J. -- KRIVÁ, Z. Praktická štatistika v Exceli. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 258 s. ISBN 80-227-2295-2.
KALINA, M. -- BACIGÁL, T. -- SCHIESSLOVÁ, A. Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 216 s. ISBN 978-80-227-3273-4.
VARGA, Š. Matematická štatistika. Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012. 219 s. ISBN 978-80-227-3789-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 3. 2020
Schválil: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: