19. 1. 2020  18:18 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DP1E_AI4_D - Dizertačný projekt Ie (FIIT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DP1E_AI4_D
Názov predmetu: Dizertačný projekt Ie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná informatika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pripravenosť na konzultácie so školiteľom, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy vedeckej práce. Získať hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Tento predmet predstavuje prvú časť prvej etapy riešenia dizertačného projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Analýza súčasného stavu v príslušnej oblasti poznania.
2.Získavanie a štúdium informačných zdrojov.
3.Kritická analýza existujúcich prístupov.
4.Spracovanie písomnej správy, ktorú hodnotí školiteľ.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Vybrané monografie, vedecké články a ďalšie informačné zdroje z oblasti výskumu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujucími v tomto predmete sú všetci vedúci dizertačných prác. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ivana Budinská, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 9. 2016
Schválil: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 30. 09. 2016.

Typ výstupu: