16. 7. 2019  0:03 Drahomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 42709_4B - Matematika I (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 42709_4B
Názov predmetu: Matematika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testy, domáce práce
 
Výsledky vzdelávania:
Objasniť študentom základy lineárnej algebry,diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií jednej premennej. Rozvoj logického myslenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Lineárna algebra, algebraické rovnice,
Reálne funkcie, limity a spojitosť.
Diferenciálny počet funkcií jednej premennej.
Integrálny počet funkcií jednej oremennej
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠABO, M. Matematika I. STU v Bratislave, 2009.
JASEM, M. -- HORANSKÁ, Ľ. Matematika I, Zbierka úloh. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 134 s. ISBN 978-80-227-3136-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1889

ABCDEFX
5,6 %9,9 %13,4 %18,7 %31,2 %21,2 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Milan Jasem, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: doc. RNDr. Milan Jasem, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Typ výstupu: