21. 1. 2020  8:43 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 42612_4B - Mikrobiológia I (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 42612_4B
Názov predmetu: Mikrobiológia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s prokaryotickými a eukaryotickými mikroorganizmami, s ich cytológiou, morfológiou, rozmnožovaním a základnými fyziologickými charakteristikami. Poskytnúť poznatky o mikroorganizmoch významných z aspektu praktického využitia v biotechnológiách a v potravinárstve a o možnostiach likvidácie nežiaducej mikroflóry.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam a postavenie mikroorganizmov v živej prírode, využitie v priemysle.
Prokaryotické a eukaryotické mikroorganizmy - cytológia, morfológia, taxonómia, rozmnožovanie. Priemyselne, ekologicky a medicínsky významné prokaryotické a eukaryotické mikroorganizmy, nebunkové častice infekčnej povahy.
Výživa rast a rozmnožovanie mikroorganizmov. Fyzikálnochemické a fyzikálne vplyvy prostredia na rast a metabolizmus. Mikroorganizmy v biotechnológii a potravinárstve. Potlačenie a likvidácia nežiaducich mikrooganizmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUDECOVÁ, D. -- ŠIMKOVIČ, M. Mikrobiológia. In.
ŠILHÁNKOVÁ, L. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha : Academia, 2002. 363 s. ISBN 80-200-1024-6.
HUDECOVÁ, D. -- MAJTÁN, V. Mikrobiológia I. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2002. 189 s. ISBN 80-227-1663-4.
TORTORA, G J. -- FUNKE, B R. -- CASE, C L. Microbiology: An Introduction. Redwood City : The Benjamin/Cummings Publ.Comp, 1992. 810 s. ISBN 0-8053-8480-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1853

ABCDEFX
18,1 %16,4 %18,3 %18,4 %21,7 %7,1 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Typ výstupu: