26. 1. 2020  3:09 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MAT2A - Matematika 2 (FEI - ZS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MAT2A
Názov predmetu: Matematika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prvý semestrálny test – maximálne 15 bodov (15% z celku),
Druhý semestrálny test – maximálne 15 bodov (15% z celku),
Dve priebežné písomné práce na cvičeniach – maximálne 7 bodov (7% z celku),
Samostatné prémiové domáce práce – maximálne 3 body (3% z celku).
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je rozvinutie znalostí z diferenciálneho počtu reálnej funkcie jednej reálnej premennej na integrálny počet tejto fukcie. Ďalším cieľom je zvládnutie princípov diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viacerých reálnych premenných. Na konkrétnych matematických úlohách sa má študent naučiť používať techniky pokročilej matematickej analýzy, ako aj zvládnuť prístup k abstraktným matematickým úvahám. V tomto predmete sú poskytované aj ďalšie poznatky z nekonečných funkcionálnych radov.
 
Stručná osnova predmetu:
Určitý integrál. Postačujúca podmienka integrovateľnosti na intervale. Integrál ako funkcia hornej hranice. Hlavná veta integrálného počtu. Primitívna funkcia. Newtonov-Liebnizov vzorec. Neurčitý integrál a jeho základné vlastnosti. Metóda per partes. Substitučná metóda. Integrovanie racionálnych funkcií. Rozvoj funkcie do Fourierovho radu. Základné vlastnosti n-rozmerného Euklidovského priestoru a jeho podmnožín. Funkcia viacerých premenných (n=2,3),
základné pojmy. Limita a spojitosť funkcií viacerých premenných. Diferencovateľnosť funkcie viacerých premenných, gradient, derivácia v smere, divergencia. Extrémy funkcií viacerých premenných. n-rozmerný (dvojný a trojný) integrál, definícia a výpočet pomocou Fubiniho vety. Transformácie integrálu (polárne, cylindrické, sférické a afinné súradnice).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARKO, Ľ. Matematická analýza online.  [online]. 2003. URL: http://www.fei.stuba.sk/~ marko.
MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza (1). Bratislava : Alfa, 1986. 389 s.
MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava : Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.

Odporúčaná:
Edwards, C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry, (3rd edition), Prentice Hall International, New York 1990
Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ABCDEFX
0 %5,3 %5,3 %10,5 %73,7 %5,2 %
Vyučujúci: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 5. 2017
Schválil: doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 04. 05. 2017.

Typ výstupu: