18. 7. 2019  15:47 Kamila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 428F1_4B - Fyzika I (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 428F1_4B
Názov predmetu: Fyzika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať písomnú skúšku. Známkovanie je odvodené od aktuálne
platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z mechaniky hmotného bodu, sústavy hmotných bodov, tuhého telesa, kmitania a tekutín. Vie aplikovať fyzikálne zákony na riešenie fyzikálnych úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy vektorovej algebry. Mechanika hmotného bodu, sústavy hmotných bodov a tuhého telesa. Práca a energia. Zákony zachovania a ich aplikácie. Kmitanie. Hydrodynamika a hydrostatitka.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAURINC, V. -- VALACH, F. Fyzika I. Bratislava: STU, 1995. 195 s. ISBN 80-227-0734-1.
LAURINC, V. -- BUŠOVSKÝ, L. -- FEDORKO, P. -- HOLÁ, O. -- LUKÁČ, P. Fyzika I: Zbierka príkladov a úloh. Bratislava: STU, 2000. 156 s. ISBN 80-227-1376-7.
LUKEŠ, V. -- KLEIN, E. Fyzika I – Úlohy a testy. Bratislava: Nakladateľstvo STU , 2010. 167 s. ISBN 978-80-227-3255-0.

Odporúčaná:
LAURINC, V. Fyzika I. Bratislava : Alfa, 1983. 185 s.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 1. Mechanika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 328 s. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika: Část 2: Mechanika - Termodynamika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 246 s. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2005. 1247 s. ISBN 0-471-23231-9.
OŽVOLDOVÁ, M. -- ČERVEŇ, I. -- DILLINGER, J. -- HALUSKOVÁ, S. -- LAURINC, V. -- HOLÁ, O. -- FEDORKO, P. -- ŠTUBŇA, I. -- KRAJČOVIČ, J. Multimediálna vysokoškolská učebnica fyziky. Časť I (CD ROM). Trnava : Trnavská univerzita, 2007. ISBN 978-80-8082-127-2.
e-fyzika. Základný bakalársky kurz pre technické univerzity. Multimediálna učebnica fyziky, STU, text prístupný na www stránkach http://kf-lin.elf.stuba.sk/~ballo/fyzika_online/html/index1.html , http://www.kf.sjf.stuba.sk/data/stu_online/index.html

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1798

ABCDEFX
4,2 %6,6 %10,8 %12,8 %30,1 %35,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Typ výstupu: