30. 5. 2020  1:30 Ferdinand
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ERGO04_6I - Ergonómia (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
ERGO04_6I
Názov predmetu: Ergonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti ergonómie a jej uplatňovaní v prevádzkach podnikov pri zvyšovaní efektívnosti ľudskej práce. Zvládne metódy, ktoré mu v súlade s platnou legislatívou umožnia odborne zhodnotiť výskyt rizikových faktorov z hľadiska ergonómie na pracoviskách v prevádzkach a určiť priority pri ich odstraňovaní. Bude schopný posúdiť prínosy riešenia zo zdravotného i ekonomického hľadiska a na základe výsledkov ergonomickej analýzy v prevádzkach podniku bude schopný pripraviť pre nadriadených informáciu s návrhom postupu pri riešení zistených nedostatkov. Bude schopný kvalifikovane spolupracovať s kompetentným nadriadeným orgánom a aj externými špecialistami pri hodnotení zdravotných i ekonomických dopadov, pri interpretácii výsledkov a pri príprave návrhov riešení.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do ergonómie (základné pojmy a definície, definícia ergonómie podľa IEA, vznik a vývoj trendov v oblasti ergonómie, súčasné trendy v ergonómii);
Typy úloh v ergonómii; Ergonómia pri navrhovaní nových zariadení a systémov (makroergonómia), Ergonómia v podnikovej praxi (mikroergonómia);
Ergonómia a vedy uplatňujúce sa v praxi v rámci programov integrovanej BOZP a ich úlohy (ergonomické aspekty biologicko-medícínskych, spoločenských, technických, umeleckých a ekonomických vied);
Základné výskumné otázky pre oblasť ergonómie;
Metódy hodnotenia dopadov práce a pracovných podmienok na zdravie zamestnanca podniku;
Metódy hodnotenia prínosov z nákladov na ergonomické riešenie;
Chápanie rizika v oblasti ergonómie a z hľadiska BOZP;
Platná legislatíva a metódy používané pri ergonomickom riešení;
Štatistické podklady a tabuľky pre ergonomické riešenia;
Normovanie práce;
Človek v pracovnom procese ako objekt i subjekt ergonomického riešenia; Riešenie vzťahov človek-stroj, človek-organizácia práce a človek-podmienky pracovného prostredia;
Podnikové ergonomické programy;
Problematika človeka vo výrobných systémoch, súčasnosť a predpokladané trendy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SABLIK, J. Ergonómia.
HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy. Ergonomics and preventive ergonomic programs. Bezpečná práca, 35. s. 8--13.
HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy, 2. časť. Riziká v pracovnom procese z hľadiska ergonómie. Bezpečná práca, 35. s. 3--6. ISSN 0322-8347.
HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy, 3. časť. Hodnotenie rizík v pracovnom procese z hľadiska ergonómie. Bezpečná práca, 35. s. 3--10. ISSN 0322-8347.
HATIAR, K. -- KOBETIČOVÁ, L. -- HAJNIK, B. Ergonómia a preventívne ergonomické programy, 4. časť: Ergonomická analýza pomocou modifikovaného dotazníka "NORDIC QUESTIONNAIRE". In Bezpečná práca. s. 20--28.
UHROVČÍKOVÁ, P. -- SAKÁL, P. -- HATIAR, K. -- COOK, T. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti ergonomických a environmentálnych projektov pomocou CoBe@ v 1.4 ako softvérovej podpory metodiky CBA v HCS modeli 3E. In Montáž, stav a vývojové trendy: Workshop, Trnava 20.júna 2006. Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006.
Ergonómia 2012...zdravie a produktivita: Medzinárodná vedecká konferencia, Žilina, 04.12.2012. 1.. vyd. Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2012. 100 strany. ISBN 978-80-970974-1-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2536

AB
C
D
E
FX
23,9 %
24,0 %
23,3 %
15,4 %
13,2 %0,2 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Jurík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Petra Marková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2018
Schválil:
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: