28. 5. 2020  18:38 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu IFTE06_6B - Informačné technológie (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: IFTE06_6B
Názov predmetu:
Informačné technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre prihlásenie sa na skúšku je úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia - 2 testov. Študent má právo 1x opakovať každý test v termíne určenom cvičiacim.
Na skúške študent absolvuje test.
Hodnotenie je udelené na základe stupnice podľa ŠP STU:
A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí základné problémy algoritmizácie, zápisu algoritmov. Študent sa naučí metódy a algoritmy triedenia, vyhľadávania. Získa základné znalosti z informačných technológií a osvojí si základné programátorské zručnosti. Oboznámi sa s najnovšími trendmi v oblasti informačných a komunikačných technológií. Študent sa naučí pracovať so softvérom Maltab.
 
Stručná osnova predmetu:
Algoritmus. Definícia, vlastnosti algoritmov.
Algoritmizácia, riešenie problémov, metódy riešenia problémov.
Spôsoby zápisov algoritmov. Vývojový diagram, štruktúrogram.
Triediace algoritmy.
Triedenie súborov.
Vyhľadávacie algoritmy.
Vývojové trendy v informačných a komunikačných technológiách.
Základy práce v softvérovom prostredí Matlab.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCHREIBER, P. -- VAŽAN, P. -- TANUŠKA, P. -- MIKSA, F. -- NEMLAHA, E. Informačné technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 246 s. ISBN 978-80-227-3586-5.
VAŽAN, P. -- JURINOVÁ, J. -- JUROVATÁ, D. Algoritmy a dátové štruktúry I. Trnava : Qintec s.r.o., 2010. 115 s. ISBN 978-80-969846-7-1.
WRÓBLEWSKI, P. Algoritmy: Datové struktury a programovací techniky. Brno : Computer Press, 2004. 351 s. ISBN 80-251-0343-9.
WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava : Alfa, 1989. 481 s. ISBN 80-05-00153-3.
JUHÁS, M. -- JUHÁSOVÁ, B. Základy automatizovaného riadenia [elektronický zdroj]: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2012. ISBN 978-80-8096-175-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9037

ABCDE
FX
7,0 %
11,3 %
20,6 %25,8 %
32,4 %
2,9 %
Vyučujúci:
Ing. Jela Abasová (cvičiaci)
Ing. Branislav Bako (cvičiaci)
Ing. Martin Bartoň (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Roman Budjač (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Ďuďák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Tibor Horák (cvičiaci)
Ing. Ján Jánošík (cvičiaci)
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Gabriela Križanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Kuchár (cvičiaci)
Ing. Marcel Nikmon (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Milan Podoba (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Lukáš Špendla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Andrea Václavová (cvičiaci)
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Barbora Zahradníková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 24. 10. 2017.

Typ výstupu: