5. 7. 2020  10:25 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAZR04_6I - Manažérske zručnosti (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
MAZR04_6I
Názov predmetu: Manažérske zručnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie bude pozostávať zo súčtu bodov z písomnej previerky, ktorá predstavuje písomnú časť skúšky počas príslušného semestra a ústnej časti skúšky počas skúškového obdobia. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% požadovaných bodov a minimálne 12 bodov z každej časti hodnotenia. Výsledné hodnotenie: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná kľúčové zručnosti manažérov priemyselných podnikov, dokáže ich identifikovať a rozhodnúť o najefektívnejšom spôsobe ich rozvoja. Má opakovanú skúsenosť s tréningom kľúčových manažérskych zručností.
 
Stručná osnova predmetu:
Manažér, manažérske zručnosti a ich rozvoj
Leadership skills
Riešenie problémov
Vedenie rozhovorov a porád
Efektívna komunikácia v interkultúrnych podnikoch
Koučing
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BELZ, H. -- SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. Praha : Portál, 2001. 376 s. ISBN 80-7178-479-6.
CAGÁŇOVÁ, D. -- ŠUJANOVÁ, J. -- WOOLLISCROFT, P. Multicultural and intercultural management within a global context. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 140 s. ISBN 978-80-227-4439-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2455

A
B
C
D
E
FX
37,2 %
23,7 %
17,4 %
12,3 %
9,2 %
0,2 %
Vyučujúci:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Natália Horňáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ľubica Mrvová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Augustín Stareček (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny:
24. 9. 2018
Schválil: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 24. 09. 2018.

Typ výstupu: