7. 12. 2019  2:28 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu OPAN04_6I - Operačná analýza (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: OPAN04_6I
Názov predmetu: Operačná analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia:
- 100% aktívna účasť na cvičeniach,
- odovzdané správne vypracované zadania,
- absolvovanie 2 priebežných testov, body z testov tvoria 20% skúšky

Pre úspešné absolvovanie predmetu:
- písomná časť skúšky pozostáva z výpočtu 3 – 5 príkladov (podľa náročnosti zostavenia, resp. výpočtu), je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia
- ústna časť.

Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne:
A(92 – 100%)
B(83- 91 %)
C (74- 82 %)
D(65- 73 %)
E(56- 64 %)
FX (0- 55 %)

 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť v čo najprehľadnejšej podobe informáciu o vybraných metódach a postupoch operačnej analýzy k praktickému použitiu na riešenie aktuálnych problémov hospodárskej a podnikateľskej praxe.

Vytvárať matematické modely procesov a úloh súvisiacich s riadením rozľahlých výrobných, dopravných a logistických systémov.

Vysvetlené princípy metód a praktické zvládnutie softvérových nástrojov pre riešenie optimalizačných úloh opísaných modelmi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vznik, charakteristika a vývoj OA. Členenie OA. Implementačný model
2. Lineárne programovanie
3. Dopravné modely
4. Modely a metódy sieťovej analýzy
5. Sekvenčné modely
6. Modely hromadnej obsluhy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRABLIK CHOVANOVÁ, H. -- SAKÁL, P. Operačná analýza: časť I. Trnava : AlumniPress, 2011. 242 s. ISBN 978-80-8096-151-0.
HRABLIK CHOVANOVÁ, H. -- SAKÁL, P. -- DRIENIKOVÁ, K. -- NAŇO, T. Operačná analýza: časť II. Trnava : AlumniPress, 2012. 223 s. ISBN 978-80-8096-165-7.
HRABLIK CHOVANOVÁ, H. Operačná analýza. Návody na cvičenia I. Trnava : AlumniPress, 2016. 164 s. ISBN 978-80-8096-240-1.
BREZINA, I. -- IVANIČOVÁ, Z. -- PEKÁR, J. Operačná analýza. Bratislava : Iura Edition, 2007. 242 s. ISBN 978-80-8078-176-7.
CHOCHOLATÁ, M. -- ČIČKOVÁ, Z. -- FURKOVÁ, A. Operačná analýza: zbierka príkladov. Bratislava : Iura Edition, 2007. 171 s. ISBN 978-80-8078-177-4.
SAKÁL, P. -- JERZ, V. Operačná analýza v praxi manažéra II: Systémová a operačná analýza. Trnava : SP SYNERGIA, 2006. 335 s. ISBN 80-969390-5-X.
SAKÁL, P. -- JERZ, V. Operačná analýza v praxi manažéra. Trnava : SP SYNERGIA, 2003. 335 s. ISBN 80-968734-3-1.
IVANIČOVÁ, Z. -- BREZINA, I. -- PEKÁR, J. Operačný výskum. Bratislava : Iura Edition, 2002. 287 s. ISBN 80-89047-43-2.
GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha : Grada Publishing, 2003. 432 s. ISBN 80-247-0421-8.
PALÚCH, S. Teória grafov. Žilina : Žilinská univerzita, 2001. 207 s. ISBN 80-7100-874-5.

Odporúčaná:
ZIMOLA, B. Operační výskum. Brno: VUT, 2000. 168 s. ISBN 80-214-1664-5

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5975

ABCDEFX
3,0 %4,9 %10,4 %17,1 %54,4 %10,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Jurík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Augustín Stareček (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 01. 07. 2019.

Typ výstupu: