Jul 13, 2020   4:52 p.m. Margita
Academic information system

Course syllabus PRSO07_6I - Priemyselná sociológia (MTF - ZS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
PRSO07_6I
Názov predmetu:
Priemyselná sociológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú študenti vypracovávať a prezentovať seminárne práce na určené témy, ktoré budú hodnotené bodmi (max. 15 b.). Z priebežného testu môžu študenti získať taktiež maximálne 15 bodov. Zo záverečného testu zloženého z otázok na zistenie vedomostí odprednášaného učiva zo semestra je na hodnotenie A potrebné získať 28 - 30 bodov, na získanie hodnotenia B 25 - 27 bodov, na hodnotenie C 24 - 22 bodov, na hodnotenie D 21 - 19 bodov a na hodnotenie E 16 - 18 bodov. Záverečný test musí opakovať študent, ktorý z testu získa 15 alebo menej bodov. Výsledná známka bude vychádzať z priemeru z troch získaných známok.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základných východísk skúmania problematiky sociológie všeobecne a priemyselnej sociológie. Dokáže charakterizovať historický vývoj priemyselnej sociológie, vie určiť formy riadiaceho procesu (individuálna, skupinová, kolektívna, tímová) s vyzdvihovaním úlohy človeka ako objektu a subjektu riadenia. Rozumie novodobému poňatiu práce, deľbe práce, silnej a slabej podnikovej kultúre. Rozozná problematiku nezamestnanosti z mikro a makrosociologického pohľadu. Študent je v teoretickej rovine pripravený na kvalifikovanú prácu s podriadenými v podnikoch.
 
Stručná osnova predmetu:
- Základné pojmy sociológie a priemyselnej sociológie. Práca, deľba práce.
- Historický kontext priemyselnej sociológie. Priemyselná revolúcia.
- Prínos a hlavné tézy M. Webera (fenomén byrokracie), F. W. Taylora (racionalizácia práce a vedecké riadenie), H. Forda (masová výroba), E. Maya (sociálne faktory spojené s prácou), T. Baťu (podnikateľská aktivita).
- Sociálna rola, rolové správanie, rolový konflikt. Typy a charakteristické znaky vedenia podniku a nadriadenej osoby. Osobnosť vedúceho.
- Pracovné skupiny a tímy. Ovplyvňovanie v pracovnom procese.
- Nezamestnanosť a typy nezamestnanosti.
- Americké a japonské riadenie výroby. Kultúra práce, silná a slabá podniková kultúra.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NOVÝ, I. -- BEDRNOVÁ, E. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0.
JOHNSON, P. Zrození moderní doby: Devatenácté století. Praha : Academia, 1998. 869 s. ISBN 80-200-0694-X.
KELLER, J. Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Slon, 2007. 182 s. ISBN 978-80-86429-74-8.
RITZER, G. Mcdonaldizace společnosti. Praha: Academia, 1996. 176 s. ISBN 80-200-1075-0.
WATSON, T J. Sociology, Work, and Industry. UK: Routledge, 2008. 329 s. ISBN 0-415-43555-2.
ELTON, C. -- GOSTICK, A. Motivačný princíp. Bratislava: Eastone Books, 2010. 240 s. ISBN 978-80-8109-125-4.
ELTON, C. -- GOSTICK, A. The Carrot Principle. New York: Simon and Schuster, 2009. 256 s.
VIDAL, M. The Sociology of Work.  [online]. 2011. URL: http://www.everydaysociologyblog.com/2011/11/the-sociology-of-work.html.

Odporúčaná:
BERGER, P. L. Pozvání do sociologie : Humanistická perspektiva. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 194 s.
KELLER, J. Sociologie a ekologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 232 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 912

ABC
D
E
FX
34,1 %
22,7 %
20,4 %
14,7 %
7,8 %
0,3 %
Vyučujúci:
Mgr. Martin Fero, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Ivana Novotná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2018
Schválil:
Mgr. Martin Fero, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Type of output: