17. 11. 2019  13:32 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu STRM04_6I - Strategický manažment (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: STRM04_6I
Názov predmetu: Strategický manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie referátov na vybranú tému, riešenie prípadových štúdií a vypracovanie projektu stratégie fiktívneho alebo reálneho priemyselného podniku. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z kritickej systémovej analýzy teórie a praxe udržateľného strategického manažmentu v 21. storočí všeobecne i na úrovni priemyselného podniku na základe zmeny paradigmy strategického manažmentu. Dokáže využívať nástroje modelovania procesov tvorby a rozvoja systémových prístupov v udržateľnom strategickom manažmente; dokáže analyzovať možnosti použitia rozličných prístupov na riešenie konkrétnych strategických úloh priemyselných podnikov; zvládne problémy formulovania, implementácie a kontroly základných strategických rozhodnutí v kontexte s novým modelom podnikania založeným na udržateľnom spoločensky zodpovednom podnikaní na základe stratégie „výhra-výhra“.
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
Hierarchické vzťahy v strategickom manažmente.
Obsah, význam a úloha vízie a poslania. Podniková politika. Strategické ciele podniku.
Štruktúra prostredí podniku. Analýza makroprostredia. Základné zložky makroprostredia.
Analýza odvetvového prostredia. Parametre a hybné sily odvetvia. Porterov model 5 síl.
Analýza interného prostredia. Porterov hodnotový reťazec. Odvetvový nákladový reťazec.
Analýza SWOT, syntéza výsledkov analýzy SWOT.
Podnikové stratégie. Rast a rozvoj podniku, diverzifikácia podnikania. Riadenie a hodnotenie podnikového portfólia metódami portfóliovej analýzy (matica BCG, GE,...).
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
Funkčné stratégie. Poslanie a obsah základných funkčných stratégií (marketingová, výrobná, inovačná, personálna, finančná).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LOŠŤÁKOVÁ, H. B-to-B marketing: Strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí. Praha : Professional Publishing, 2005. 186 s. ISBN 80-86419-94-0.
JEDLIČKA, M. Marketingový strategický manažment. Trnava : Magna, 2003. 365 s. ISBN 80-85722-10-0.
SAKÁL, P. Strategický manažment. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2004. 256 s. ISBN 80-227-2153-0.
SAKÁL, P. -- PODSKĽAN, A. Strategický manažment. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2004. 256 s. ISBN 80-227-2153-0.
SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: SPRINT vfra, 2005. 402 s. ISBN 80-89085-49-0.
BARAN, D. -- BOŽEK, P. -- CIBULKA, V. -- COOK, T. -- ČERNÁ, Ľ. -- DOLINKOVÁ, Z. -- DRAHŇOVSKÝ, J. -- GILEJEVA, T A. -- HAJNIK, B. -- HATIAR, K. -- HATIAROVÁ, K. -- HORŇÁK, F. -- ISMAGILOVA, L A. -- JACINTO ASSUNCAO, D D. -- JAHNÁTEK, Ľ. -- JEDLIČKA, M. -- KUBOVIČ, M. -- LIBERKO, I. -- LIBERKOVÁ, L. -- LOZENKO, V. -- MAMOJKA, M. -- MIHOK, J. -- MRVOVÁ, Ľ. -- PAULOVÁ, I. -- RYBANSKÝ, R. -- SABLIK, J. -- SAKÁL, P. -- SOKOLOVÁ, M. -- SERGEJEVA, I G. -- ŠUJANOVÁ, J. -- VÝBOCH, J. -- UHROVČÍKOVÁ, P. -- ZÁVADSKÝ, J. Strategický manažment v praxi manažéra. Trnava : Tripsoft, 2007. 703 s. ISBN 978-80-89291-04-5.
LESÁKOVÁ, D. Strategický marketingový manažment. Hronský Beňadik : NETRI, 2004. 264 s. ISBN 80-968904-8-4.
DRIENIKOVÁ, K. -- MARKOVÁ, V. -- NAŇO, T. -- PRACHAŘ, J. -- SAKÁL, P. -- TOKÁROVÁ, M. -- VICIANOVÁ, J. -- ZÁVADSKÁ, Z. -- ZÁVADSKÝ, J. Stratégia udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania. In SAKÁL, P. -- A KOL. Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj]: I. Vymedzenie základných pojmov trvalo udržateľného rozvoja/udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania v kontexte zmeny paradigmy strategického manažmentu. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2013, ISBN 978-80-8096-186-2.
SAKÁL, P. -- A KOL. Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie. Trnava : AlumniPress, 2013. 4 s. ISBN 978-80-8096-186-2.
STEAD, J G. -- STEAD, W. Manažment pre malú planétu: prečo je dôležité meniť stratégie neobmedzeného rastu na stratégie udržateľnosti. Bratislava : Eastone Books, 2012. 243 s. ISBN 978-80-8109-216-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1671

ABCDEFX
38,3 %14,3 %16,5 %12,8 %15,7 %2,4 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Jurík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marek Šarmír (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: