12. 7. 2020  11:48 Nina
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VPOD07_6I - Vedenie k podnikaniu (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
VPOD07_6I
Názov predmetu: Vedenie k podnikaniu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkami absolvovania predmetu Vedenie k podnikaniu:
Prezentácia a obhajoba projektu vlastného podnikateľského modelu (v slovenčine alebo v angličtine).
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu Vedenie k podnikavosti získajú vhľad do podnikateľskej sféry. Rozumejú podnikateľskému mysleniu, cieľom podnikania, sú schopní analyzovať svoje vlastné talenty, myšlienky, posúdiť ich pridanú hodnotu pre trh. Absolventi sú schopní vnímať potreby trhu, hľadať a nachádzať trhy pre svoje nápady. Sú schopní vypracovať svoj vlastný podnikateľský model , prezentovať ho a obhájiť pred budúcimi potenciálnymi investormi.
Pri aplikovaní metodiky CLIL v rámci prednášok a cvičení predmetu Vedenie k podnikavosti študenti získajú profesionálnu slovnú zásobu v anglickom jazyku v danej oblasti a sú schopní komunikovať, prezentovať vlastné nápady, podnikateľské zámery a vypracovať podnikateľský model v anglickom jazyku.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
• Podnikanie versus zamestnanie
• Práca versus poslanie
• Ciele podnikania
• Rôzne podnikateľské modely
• Budovanie vzťahov verzus budovanie systému
• Dynamika v podnikaní, reakcie na vonkajšie a vnútorné vplyvy
• Marketingové nástroje podnikania
• Proklientsky prístup a jeho prínos v podnikaní
• Ekonomické parametre v podnikaní, ich význam a interakcie
• Životný cyklus produktu, služby
• Ľudské zdroje a organizačné usporiadanie firmy
• Tvorba business plánu, rozhodovanie
• Rôzne prístupy k riadeniu – korporatívna firma, malá firma, rodinný podnik.
• Podnikateľské prostredie vo vybraných krajinách Európy, USA, Ázia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy: Manažerské účetnictví v praxi. Praha : Grada, 2005. 371 s. ISBN 80-247-1046-3.
PINSON, L. Anatomy of a Business Plan: A Step-By-Step Guide to Starting Smart, Building the Business, & Securin. Tustin, Kalifornia: Out Of Your Mind . . . And Into The Marketplace, 2013. 352 s. ISBN 978-0-944-20555-6.
PIGNEUR, Y. -- OSTERWALDER, A. -- CLARK, T. Business Model You: A One-Page Method For Reinventing Your Career . New Jersey: Wiley&Sons, 2012. 266 s. ISBN 978-1-118-15631-5.
AULET, B. Disciplined Entrepreneurship. New Jersey: Wiley&Sons, 2013. 267 s. ISBN 978-1-118-69228-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2762

A
BC
D
E
FX
27,7 %
29,7 %
26,1 %
10,5 %
5,9 %
0,1 %
Vyučujúci: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 11. 2018
Schválil: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: