28. 5. 2020  18:42 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZEMA04_6B - Základy ekonomiky a manažmentu (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
ZEMA04_6B
Názov predmetu:
Základy ekonomiky a manažmentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie bude pozostávať zo súčtu bodov z písomnej previerky počas príslušného semestra a záverečného testu počas skúškového obdobia. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% požadovaných bodov a minimálne 12 bodov z každej časti hodnotenia. Výsledné hodnotenie: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základný prehľad v oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu. Pozná trhový mechanizmus a fungovanie podniku v ňom, legislatívne a ekonomické podmienky podnikania, ekonomické ciele podnikania, základné podnikové procesy, ktoré ich napĺňajú, podnikové výrobné faktory a vplyv ich pôsobenia na ekonomiku podniku. Pozná základné ukazovatele o ekonomike podniku a základné faktory tvorby zisku pre ekonomické riadenie podniku. Pozná základné prvky systému riadenia podniku a najvýznamnejšie zásady, metódy, nástroje a funkcie manažmentu (rozhodovanie, plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola), využitie ktorých v praxi výrazne ovplyvňuje prosperitu podniku.
 
Stručná osnova predmetu:
Podnik ako súčasť podnikateľského, makroekonomického a globálneho ekonomického prostredia, postavenie podniku v trhovej ekonomike.
Podnik a podnikanie, legislatívne podmienky podnikania, vzťahy podniku s okolím.
Charakteristika základných podnikových procesov, podnikové výrobné faktory.
Ekonomické ciele podnikania, vyjadrenie ekonomického výsledku činnosti podniku, účtovný zisk vs. ekonomický zisk, maximálny zisk vs. udržateľný zisk.
Zabezpečenie podnikania majetkom (neobežný vs. obežný majetok) a kapitálom (vlastný vs. cudzí kapitál).
Možnosti vyjadrenia a merania výsledkov podnikania – náklady, výnosy, nákladovosť, účinnosť, efektívnosť a pod.
Základy plánovania a riadenia zisku, vzťah „náklady - cena - objem produkcie - zisk“.
Manažment (podstata a význam), manažment a spoločnosť (okolie, vstupy a výstupy).
Proces manažmentu, manažérske funkcie, rozhodovanie (podstata a význam, klasifikácia rozhodovacích procesov, proces rozhodovania).
Plánovanie (podstata, obsah a význam plánovania, prvky, proces a druhy plánovania), stanovovanie cieľov.
Organizovanie (poslanie, podstata, obsah a funkcie organizovania), organizačné štruktúry riadenia (OŠR) podnikov, princípy tvorby OŠR podnikov.
Vedenie ľudí (podstata, význam a funkcie vedenia ľudí), vymedzenie efektívneho vedenia ľudí, štýly vedenia ľudí.
Motivovanie (základné pojmy - motivácia, stimulácia, motív, stimul), všeobecný model motivácie, základné teórie motivácie.
Komunikácia (význam, druhy, funkcie komunikácie v priemyselnom podniku), model procesu komunikácie, prvky efektívnej komunikácie a ich rozvoj.
Kontrolovanie (podstata, obsah a proces kontrolovania), klasifikácia kontroly.
Manažéri ako vykonávatelia procesu manažmentu (typy, úlohy a roly manažérov), charakteristiky úspešného manažéra (vlastnosti, schopnosti, zručnosti).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAJTÁN, Š. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint, 2007. 347 s. ISBN 978-80-89085-79-8.
ČAMBÁL, M. -- HOLKOVÁ, A. -- LENHARDTOVÁ, Z. Základy manažmentu. Trnava : AlumniPress, 2011. 195 s. ISBN 978-80-8096-138-1.
ČAMBÁL, M. -- CHLPEKOVÁ, A. -- GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. -- LENHARDTOVÁ, Z. Manažment podniku: kľúčové manažérske kompetencie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 354 s. ISBN 978-80-227-3926-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3549

A
B
C
D
E
FX
5,3 %
9,6 %
18,9 %
26,1 %
35,5 %
4,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Dušan Baran, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Viera Bestvinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Natália Canet (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Dóza (cvičiaci)
Ing. Mária Haladová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mária Homokyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Martina Horváthová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Veronika Johanesová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Kristína Koltnerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ľubica Mrvová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Stupavská (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Szabó, PhD. (prednášajúci)
Ing. Natália Vraňaková (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
24. 9. 2018
Schválil: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 24. 09. 2018.

Typ výstupu: