Jul 12, 2020   8:44 a.m. Nina
Academic information system

Course syllabus ZKTD06_6B - Základy konštruovania a technická dokumentácia (MTF - ZS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
ZKTD06_6B
Názov predmetu:
Základy konštruovania a technická dokumentácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- aktívna účasť na cvičeniach
- vypracovanie troch zadaní v priebehu semestra:
I. zadanie: Axonometrické a ortogonálne zobrazenie
II. zadanie: Kreslenie vybraných normalizovaných súčiastok
III. zadanie: Kreslenie výrobných výkresov súčiastok

Záverečná skúška - úspešné absolvovanie písomnej skúšky.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o základných pravidlách, súvisiacich s konštrukčnou prácou a o zásadách, potrebných k vyjadrovaniu technických myšlienok a podkladov pre vyhotovenie technickej dokumentácie ako základného prostriedku a metódy technicko-inžinierskej práce. Študent bude schopný čítať a kresliť technické výkresy. Získa prehľad o jednotlivých typoch a prvkoch strojových konštrukcií z hľadiska ich funkcie a vzájomnej funkčnej väzby, ako aj o druhoch, označovaní a aplikácii technických materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Prednáška 1: Úvod do predmetu. Technická normalizácia. Technická dokumentácia, druhy, formáty a skladanie technických výkresov - podľa STN ISO. Mierky pre strojnícke kreslenie. Druhy a hrúbky čiar. Popisovanie technických výkresov. (dotácia 2/2)
 
a.
Všeobecné inštrukcie k cvičeniam.
b.
Základné informácie a úvod do práce v systémoch CAD. Úvod do práce v programe AutoCAD

2.Prednáška 2: Zobrazovanie v technickej dokumentácii - ortografické, axonometrické a ďalšie spôsoby zobrazenia. Premietacie metódy (metóda I. kvadrantu, metóda III. kvadrantu). (dotácia 2/2)
 
a.
Zobrazovanie a práce s entitami v programe AutoCAD.

3.
Prednáška 3: Vytváranie a označovanie rezov a prierezov - podľa STN ISO. Kreslenie prienikov - podľa normy STN ISO. (dotácia 2/2)
 
a.
Zadanie I. programu. Inštruktáž k programu.
b.
Zobrazovanie pohľadov, príklady.

4.
Prednáška č.4: Kótovanie a zásady kótovania v technických výkresoch - podľa STN ISO. Kótovanie zápichov a strediacich otvorov - podľa STN ISO. (dotácia 2/2)
 
a.
Práca na I. programe.
b.
Ďalšie normalizované spôsoby zobrazovania.

5.
Prednáška 5: Rozdelenie strojových súčiastok. Skrutky, druhy skrutiek, profily závitov, kreslenie a kótovanie-podľa STN ISO, použitie. (dotácia 2/2)
 
a.
Odovzdanie I. programu.
b.
Kótovanie konštrukčných prvkov.

6.
Prednáška 6: Matice, druhy matíc, závlačky, podložky, druhy, kreslenie - podľa STN ISO, použitie. Skrutkové spoje, kreslenie, poistenie skrutkových spojov - podľa STN ISO. (dotácia 2/2)
 
a.
Zadanie II. programu. Inštruktáž k programu. Práca s technickými normami. 1. priebežné hodnotenie.

7.
Prednáška 7: Čapy, kolíky, kliny, perá, žliabkové hriadele a náboje - druhy, použitie a kreslenie podľa STN ISO. Spoje s použitím vymenovaných súčiastok, kreslenie - podľa STN ISO. (dotácia 2/2)
 
a.
Práca na II. programe.
b.
Kreslenie a kótovanie závitov, rezy, prierezy.

8.
Prednáška 8: Drsnosť povrchu - základné pojmy a definície. Charakteristiky drsnosti povrchu. Označovanie stavu povrchu na výkresoch - podľa STN ISO. Zvláštne úpravy povrchov a ich predpisovanie na výkresoch. (dotácia 2/2)
 
a.
Odovzdanie II. programu.
b.
Pravidlá vypisovania titulného bloku.

9.
Prednáška 9: Tolerovanie presnosti rozmerov. Podstata tolerovania dĺžkových, uhlových a kužeľových rozmerov. Uloženie, stupne presnosti, sústava jednotnej diery a jednotného hriadeľa. Zapisovanie tolerovaných rozmerov na výkresoch - podľa STN ISO. Nepredpísané medzné odchýlky dĺžok a uhlových rozmerov, označovanie na výkresoch - podľa STN ISO. (dotácia 2/2)
 
a.
Zadanie III. programu. Inštruktáž k programu - súčiastka č.1 a č.2.
b.
Predpisovanie polotovarov a drsnosti na technickom výkrese.

10.
Prednáška 10: Geometrické tolerovanie. Druhy, charakteristika a predpisovanie geometrických tolerancií - podľa STN ISO. Nepredpísané geometrické tolerancie a ich označovanie na technických výkresoch - podľa STN ISO. (dotácia 2/2)
 
a.
Práca na III. programe.
b.
Výpočet tolerancií sústavy jednotnej diery.

11.
Prednáška 11: Nerozoberateľné spoje. Nitové spoje. Zvárané spoje - podľa normy STN ISO, druhy a použitie zvarov. Kreslenie a označovanie zvarov na technických výkresoch - podľa STN ISO. Spoje vytvorené spájkovaním a lepením. (dotácia 2/2)
 
a.
Práca na III. programe.
b.
Predpisovanie geometrických tolerancií na technických výkresoch.
c.
2. priebežné hodnotenie.

12.Prednáška 12: Ložiská - rozdelenie, charakteristika a kreslenie. Hriadele - rozdelenie a charakteristika. Hriadeľové tesnenia, zobrazovanie a použitie. Pružiny - druhy a rozdelenie. Zobrazovanie pružín na výkresoch. (dotácia 2/2)
 
a.
Odovzdanie III. programu.

13.Prednáška 13: Mechanické prevody. Ozubené prevody - charakteristika. Základné parametre ozubení. Zobrazovanie ozubených prevodov na zostavných výkresoch. Zobrazovanie a kótovanie ozubených kolies - podľa STN. Zobrazovanie reťazových, remeňových a trecích prevodov - podľa STN ISO. (dotácia 2/2)
 
a.Opravný termín pre priebežné hodnotenie.
b.Udeľovanie priebežného hodnotenia v súlade so všeobecne platnými podmienkami.
c.
Informácie o priebehu skúšky.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LACKO, F. -- ORAVCOVÁ, J. -- RIEČIČIAROVÁ, E. Základy konštruovania a technická dokumentácia. Trnava : AlumniPress, 2010. 199 s. ISBN 978-80-8096-134-3.
DANIŠOVÁ, N. -- HAJDU, Š. -- DANIŠ, J. Základy konštruovania a technická dokumentácia: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2012. 185 s. ISBN 978-80-8096-158-9.
KRÁL, Š. -- LACKO, F. -- ORAVCOVÁ, J. -- RIEČIČIAROVÁ, E. -- TOMANÍČEK, S. Základy konštruovania a technická dokumentácia. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 210 s. ISBN 978-80-227-2644-3.
LEINVEBER, J. -- ŘASA, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha : SCIENTIA, 1999. 985 s. ISBN 80-7183-164-6.
HOMIŠIN, J. Základy strojného inžinierstva. Košice: Vienala Košice, 2001.
MEDVECKÝ, Š. Základy konštruovania. Žilina : Žilinská univerzita, 1999. 599 s. ISBN 80-7100-547-9.
RUSNÁK, J. -- ULÍKOVÁ, M. Základy strojárstva. Návody na cvičenie. Bratislava: Alfa, MtF Trnava, 1990.
SVOBODA, P. Základy konstruování. Brno: PC-DIR Brno, 1997.
DRASTÍK, F. Technické kreslení podle medzinárodních norem I. Brno: Montanex, 1994.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3520

A
B
C
D
E
FX
3,0 %
6,1 %15,2 %
25,3 %
44,3 %6,1 %
Vyučujúci:
Ing. Štefan Hajdu, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kleinedler, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Martina Kusá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Jarmila Oravcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Riečičiarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
12. 9. 2017
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 12. 09. 2017.

Type of output: