2. 6. 2020  13:52 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-AP - Aplikované programovanie (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-AP
Názov predmetu:
Aplikované programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
teória a konštrukcie pozemných stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 % z celkového počtu bodov za predmet vrátane skúšky
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom zručnosti a ukázať možnosti v oblasti využívania objektovo orientovaných a udalosťami riadených techník programovania pri vytváraní praktických aplikácií pre projekčnú a výskumnú prax. Študenti sa zoznámia nielen s prostredím programovacieho jazyka Visual Basic a jeho verziami pre MS Office (Visual Basic for Applications), ale aj so základmi tvorby sieťových stránok a skriptov. Po úspešnom ukončení predmetu budú schopní vytvárať lokálne a tiež jednoduché sieťové aplikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
 Všeobecné zásady programovania
 Programovanie v prostredí Visual Basicu
 Tvorba aplikácií s pomocou Visual Basic for Applications
 Tvorba sieťových stránok (html, xml) a skriptov (JavaScript, PHP, Visual Basic Script)
 Riešenie vybraných otázok
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MORKES, D. Učebnice Visual Basicu 6.0. Praha : Computer Press, 2000. 165 s. ISBN 80-7226-312-9.
CASTRO, E. HTML, XHTML a CSS: Názorný průvodce tvorbou WWW stránek. Brno : Computer Press, 2007. 438 s. ISBN 978-80-251-1531-2.

Odporúčaná:
Aktuálne zdroje z WWW
WALKENBACH, J. MS Office Excel 2007 Power Programming with VBA. Wiley Publishing, Inc., Hoboken, NJ, USA, 2007, 1061 s., ISBN 978-0-470-04401-8 (český preklad je dostupný v Centre VTI SR Bratislava pod číslom A606718)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: