11. 12. 2019  14:52 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-BETK - Betónové konštrukcie - vybrané state (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-BETK
Názov predmetu: Betónové konštrukcie - vybrané state
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola zadaných prác
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet obsahuje špeciálne problémy betónových, resp. murovaných konštrukcií zamerané na tému dizertačného projektu. Prednášajú sa zovšeobecnené výsledky vedeckých grantových prác katedry: možnosti uplatnenia nových konštrukčných materiálov (UHVB, SHB, vláknobetón, polyméry vystužené vláknami - FRP) a systémov (napr. spriahnuté konštrukcie, biele vane), vplyv časového faktora, dlhodobého, opakovaného a dynamického zaťaženia na návrh betónových konštrukcií. Témy budú priebežne dopĺňané a aktualizované.
 
Stručná osnova predmetu:
• Pevnostné a deformačné vlastnosti nových konštrukčných materiálov
• Overenie vplyvu časového faktora na zmeny vlastností konštrukčných materiálov
• Nové konštrukčné systémy a ich prínos pri zhotovovaní betónových stavieb
• Vplyv dlhodobého, opakovaného, dynamického a environmentálneho zaťaženia na spoľahlivosť
betónových stavieb
• Náhle zrútenie (Progressive Collaps) stavieb, navrhovanie robustných konštrukcií
• Analýza a spoľahlivosť pretlačenia stĺpov cez stropnú a základovú dosku
• Analýza a spoľahlivosť štíhlych stĺpov
• Náhle zrútenie (Progressive Collaps) stavieb , navrhovanie robustných konštrukcií
• Spriahnuté konštrukcie (betón- oceľ, betón-betón)
• Vodonepriepustné betónové konštrukcie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NOAKOWSKI, P. -- SCHÄFER, H G. Steifigkeitsorientierte Statik im Stahlbetonbau: Stahlbetontragwerke einfach richtig berechnen. Berlin : Ernst&Sohn Verlag , 2003. 232 s. ISBN 3-433-01751-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 19. 03. 2019.

Typ výstupu: